Domov   >   Kalendár   >   Školy a škol. zariadenia   >   Spojené školy

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Školská 386
018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľka: Mgr. Monika Pastieriková
Sekretariát: 042/442 13 24
Ekonómka: 042/442 21 71
Fax:           042/442 21 71
E-mail:       zssds@stonline.sk
Web:          www.zsds.sk

Školský klub detí - súčasť ZŠ sv. Dominika Savia
Školská jedáleň - súčasť ZŠ sv. Dominika Savia

Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka

Ul. S. Tomášika 1
036 01 Martin
Riaditeľ: Ing. Ján Chabada 
Sekretariát:        043/427 04 61
Fax:                  043/430 44 68
Materská škola: 043/430 47 10
CVČ:               043/430 47 11
E-mail:              skola@bernolaka.sk
Web:                 http://bernolaka.edupage.org/

Školský klub detí - súčasť Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka
JM CENTRUM - Centrum voľného času pri Katolíckej ZŠ s MŠ Antona Bernoláka
Výdajná školská jedáleň 

Katolícka spojená škola v Rajci


Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho, Nám. A. Škrábika č. 5, Rajec
Gymnázium Andreja Škrábika, Nám. A. Škrábika č. 5, Rajec

Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec

E-mail: katskola@katskola.sk
Web: 

Riaditeľ: Mgr. Róbert Augustín

Tel. riaditeľ: 041/542 26 09 , 0901 702 286
Školská jedáleň: 041/542 22 70

 
Školská jedáleň
Školský klub detí
Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy

Z HISTÓRIE NAŠEJ ŠKOLY – JEJ ZAČIATKY

„ Pane, Ty si nás stvoril na svoj obraz. Stvoriteľskou láskou si nás obohatil darmi rozumu, poznania a vôle – obetovať sa. Ty si povýšil umučenie na kríži na vrchol dokonalej obety. Daj, nech svojím rozumom poznávame, že bez Tvojej lásky by sme neboli ničím. Otvor nám srdce pre duchovné hodnoty, aby sme boli schopní ich vnímať, prijímať a posilnení Duchom Svätým odovzdávať ďalej ako kresťanskú službu výchove ku Kristovej láske."

ZROD Základnej cirkevnej školy sv. J. Vianneyho

Šk. r. 1992/93 bol prvým rokom existencie ZCŠ sv. J. Vianneyho v Rajci. Myšlienka cirkevnej školy vznikla na základe požiadavky rodičov v dvoch ZŠ v Rajci – ZŠ Kostolná ul. a ZŠ Lipová ul..
Rímsko-katolícky farský úrad predložil písomnú žiadosť 10. 10. 1991 na Ministerstvo školstva, mládeže a športu o zriadenie ZCŠ. List MŠMŠ zo dňa 31. 10. 1991 pod č. 8440/1991–26 oznámil, že MŠMŠ vzalo na vedomie túto žiadosť. Zriaďovateľom ZCŠ bol Biskupský úrad v Nitre. Išlo o plneorganizovanú ZCŠ so všetkými triedami roč. 1. – 8. s počtom prihlásených žiakov 661 a počtom tried 23.
Mestské zastupiteľstvo v Rajci podporilo túto žiadosť a zaoberalo sa otázkou zriadenia ZCŠ dňa 23. 1. 1992 na MsÚ v Rajci a na rokovní v Katolíckom dome v Žiline dňa 12. 2. 1992.
Rady Združenia rodičov školy na ZŠ Kostolná a ZŠ Lipová zvolali míting rodičov o problematike základného školstva v Rajci dňa 18. 2. 1992 v klube Korasanu v Rajci.
Územná školská rada v Žiline za účasti 22 členov vyjadrila súhlas so zriadením ZCŠ na zasadnutí dňa 25. 2. 1992.
S návrhom zriadiť ZCŠ v Rajci okrem štátnej ZŠ vyjadril súhlas v mene školskej správy v Žiline jej vtedajší riaditeľ Ing. Ľ. Slávik.
Definitívnu podobu dostala ZCŠ v Rajci na rokovaní u ministra školstva J. Pišúta dňa 6. 5. 1992 v Bratislave za účasti predstaviteľov MŠMŠ a ďalších dôležitých účastníkov z Rajca, ktorí prijali rozhodnutie:

 • ZŠ štátna bude na Lipovej ul.
 • ZCŠ bude v dvoch budovách: ZŠ Kostolná ul. a v budove gymnázia
 • gymnázium sa presťahuje do novej prístavby na Javorovej ul.
 • MsÚ v Rajci mal organizačne a finančne zabezpečiť presun škôl v meste.

MŠMŠ dňa 27. 4. 1992 pod č. 9420/1992–21 vydalo rozhodnutie, ktorým zaraďuje ZCŠ v Rajci od 1. 9. 1992 do siete ZŠ v SR. V zdôvodnení sa uvádza, že BÚ v Nitre pripravil zriadenie ZCŠ a požiadal MŠMŠ o jej zaradenie so siete ZŠ dňa 1. 3. 1992.
Listinu o zriadení ZCŠ sv. J. Vianneyho v Rajci vydal BÚ v Nitre 13. 5. 1992 pod č. 525/92 a podpísal ju Mons. F. Rábek vtedajší pomocný biskup a generálny vikár. BÚ v Nitre vydal menovací dekrét: za riaditeľa školy bol menovaný Mgr. J. Ničík a učiteľský zbor bol zostavený na základe konkurzu.
Počas letných prázdnin sa vykonali na budove školy na Kostolnej ul. nevyhnutné rekonštrukčné práce a zároveň účinne pomohli členovia mestského zastupiteľstva, rodičia žiakov, učitelia novovzniknutej školy a správni zamstnanci. Treba poďakovať za veľmi obetavú prácu vtedajšiemu správcovi farnosti vdp. dekanovi M. Keblúškovi, ktorý stál pri zrode ZCŠ a ďalej veľmi dobre organizoval práce na rekonštrukcii budovy školy.

ZROD Gymnázia A. Škrábika

Osemročné Gymnázium A. Škrábika vzniklo rozhodnutím MŠV SR zo dňa 23. 2. 1994 pod. č. 5514/94/212. Zriaďovateľom bol BÚ v Nitre, ktorý vydal zriaďovaciu listinu o vytvorení osemročného cirkevného Gymnázia Andreja Škrábika v Rajci zo dňa 27. 1. 1995. Za riaditeľa školy bol menovaný Mgr. Ján Ničík.
Nová stredná škola vznikla otvorením jednej triedy prímy /34 žiakov/ od 1. 9. 1995. Počiatočné zameranie gymnázia bolo na matematiku a fyziku. Umiestnenie gymnáziálnej triedy bolo v budove roč. 5. – 8. ZCŠ a spravovala ju Školská správa II. v Banskej Bystrici.
Prednosťou osemročného gymnázia bolo skvalitnenie úrovne vychovnej a vzdelávacej práce v strednej škole, pretože osemročné gymnáziá boli v tom období novou formou štúdia smerujúcou ku kontinuálnej príprave žiakov na vysokú školu.


 

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline

 • Materská škola Kráľovnej pokoja
 • ZŠ sv. Cyrila a Metoda
 • Gymnázium Kráľovnej pokoja
Na Závaží 2
010 01 Žilina 

Riaditeľka: Ing. Anastázia Strečková 
Ústredňa: 041/500 66 85
Riaditeľka: 041/700 27 38
Sekretariát: 041/700 27 39
Fax: 041/700 27 39
Školská jedáleň: 041/723 34 49
E-mail: skola@sskp.sk
Web: www.sskp.sk

 • Školský klub detí - súčasť SŠ Kráľovnej pokoja
 • Centrum voľného času pri SŠ Kráľovnej pokoja
 • Cirkevná školská jedáleň pri SŠ Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovnej pokoja je katolícka škola, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, chce dosiahnuť, aby získané vedomosti boli v súlade s vierou. Žiakom základnej školy ponúka kvalitné vzdelanie pre štúdium na strednej škole a študentom gymnázia pre štúdium na vysokej škole, prípadne pre budúce povolanie.
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline je katolícka škola, ktorá bola zriadená Biskupským úradom v Nitre od 1. 1. 2005. V súčasnosti patrí do Žilinskej diecézy. Organizačnými zložkami sú:
 • Gymnázium Kráľovnej pokoja,
 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda,
 • Materská škola Kráľovnej pokoja
 • školský klub detí,
 • školská jedáleň,
 • centrum voľného času.
Škola je umiestnená v objekte bývalej základnej školy Na Závaží, ktorú projektoval významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer (1902 - 2000) Objekt, ktorý slúžil ako školská budova, potreboval rozsiahlu rekonštrukciu. Pozostáva z dvoch častí. Časť A postavená v roku 1932 a časť B postavená v roku 1960. V začiatkoch fungovania školy boli vynaložené nemalé finančné prostriedky na opravu priestorov a ich prispôsobenie školským potrebám. V škole sme zrekonštruovali triedy, chodby, sociálne zariadenia, školskú jedáleň. Je vybudovaná priestranná kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja, ktorá tvorí srdce a duchovné centrum školy. Na týchto zmenách sa zásadným spôsobom podieľal vtedajší Žilinský p. dekan, súčasný generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček.


Spojena skola Kralovnej Pokoja in zilina

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

 • Materská škola sv. Jána Bosca
 • ZŠ sv. Jána Bosca
 • Gymnázium sv. Jána Bosca
 • Stredná odborná škola - SOŠ informačných technológií 

Trenčianska 66/28
018 51 Nová Dubnica
riaditeľIng. Jozef Imrišek
Zástupca ZŠ:  042/443 23 83
Zástupca G.:  042/443 23 82
Ekonómka:    042/443 23 82
Fax:              042/443 23 82
E-mail:          zs@ssnd.sk
Web:             www.ssnd.sk

Školský klub detí - súčasť SŠ sv. Jána Bosca
Cirkevná školská jedáleň pri SŠ sv. Jána Bosca

Profil školy

MÚDROSŤ, MRAVNOSŤ a LÁSKA sú tri piliere našej školy. Vzdelávanie neoddeľujeme od výchovy a vedomosti spájame s formovaním osobnosti žiaka. "Poznanie, keď sa postaví do horizontu viery, sa stáva múdrosťou a víziou života. Jednotlivé predmety poskytujú nielen poznatky, ktoré si treba nadobudnúť, ale aj hodnoty, ktoré si treba osvojiť a pravdy, ktoré treba objaviť." (KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, Rím 1997)

Svoju identitu vidíme vo výchovnej oblasti zameranej na duchovný rast a hodnotovú orientáciu v súlade s učením Magistéria Cirkvi.
Viaceré edukatívne ciele sa premietajú aj do vlastnej kultúrnej a spoločenskej činnosti, ktorou sa škola prezentuje v meste pôsobiska, v regióne i v diecéze.

V dnešnej dobe plnej agresivity a rozpadu klasických mravných hodnôt, je dôležité akcentovať staré kresťanské hodnoty – lásku k blížnemu, pracovitosť, striedmosť, čestnosť, úctu k rodičom
a rodine vôbec.
Európska kultúra vychádza z tradícií kresťanského školstva a v európskom kontexte je štúdium na cirkevnej škole vysoko oceňované.

FAKTY A ČÍSLA:

 • 100% pedagógov je plnekvalifikovaných
 • Viac ako 20% pedagógov má doktorát alebo druhú atestáciu
 • Štátny vzdelávací program identický so štátnymi gymnáziami
 • Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, informatiky a predmetov s etickým zameraním

 

Základná škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, na počítačovú gramotnosť a ďalšie kognitívne požiadavky, vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu.

Gymnázium poskytuje kvalitné, štátom monitorované vzdelanie podľa záväzných osnov a štandardov, pripravuje na nový typ maturitných skúšok v stanovených stupňoch náročnosti, ale nezanedbáva ani kultivovanie srdca a charakteru vlastným duchovno-výchovným programom.

V školskom roku 2012/2013 sme otvorili novú súčasť spojenej školy - Strednú odbornú školu sv. Jána Bosca s maturitným študijným odborom technické lýceum.

Naša škola vznikla ako kresťanská škola a vo svojej výchove sa snaží o napĺňanie preventívneho výchovného systému sv. Jána Bosca.