Kolégium konzultorov

 1. Z členov presbyterskej rady biskup slobodne menuje niektorých kňazov v počte nie menej ako šesť a nie viac ako dvanásť, aby vytvorili na päť rokov kolégium konzultorov, ktorým patria úlohy určené právom.
 2. Cieľom ustanovenia kolégia konzultorov je kvalifikovaná pomoc biskupovi, aby dávali svoj súhlas a mienku podľa toho, čo určuje právo vtedy, keď vykonáva dôležité úkony ekonomickej povahy.
 3. V prípade vakantnej alebo hatenej stolice kolégium konzultorov zabezpečuje kontinuitu biskupskej moci a nariadené nástupníctvo.
 4. Stretnutiam kolégia konzultorov musí predsedať diecézny biskup alebo ten, kto ho dočasne zastupuje. Predseda nehlasuje s kolégiom konzultorov, keď je kolégium žiadané o mienku alebo súhlas (Apostolorum successores 184).
 5. Kolégium konzultorov nie je právnickou osobou, ale kolégiovým zoskupením osôb (kán. 115 §2; 127 §1).
 6. Kolégium konzultorov sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva a štatútom.

Členovia kolégia konzultorov

Kolégium konzultorov Žilinskej diecézy menoval diecézny biskup dňa 1.10.2023 na obdobie piatich rokov a jeho členmi sú:

 • vsdp. Mgr. Radovan Čulák
   
 • vsdp. Ján Hlávka
 • vsdp. ICLic. Mgr. Michal Laššo
 • vsdp. CsiDr. ThLic. Martin Kramara
 • vsdp. ThLic. Mgr. Peter Švec, PhD.
 • vsdp. ICLic. Mgr. Marian Vojtek - tajomník
 • vsdp. ThLic. Marian Záhumenský