Presbyterská rada

 1. Presbyterská rada je inštitucionálny prostriedok, cez ktorý je prezentované hierarchické spoločenstvo medzi biskupom a kňazmi, založené na jednote služobného kňazstva a ekleziálneho poslania.
 2. Presbyterská rada je skupina kňazov, ktorá má byť akoby senátom diecézneho biskupa a pomáhať mu v riadení diecézy podľa normy práva, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro podielu Božieho ľudu, ktorý mu je zverený. Presbyterská rada reprezentuje kňazov Žilinskej diecézy.
 3. Presbyterská rada napomáha nielen nutný dialóg medzi biskupom a kňazmi, ale slúži k utužovaniu bratstva medzi jednotlivými skupinami kňazov diecézy. Rada má svoje korene v skutočnosti presbytéria a zvláštnej úlohe v Cirkvi, ktorú kňazi vykonávajú ako prví spolupracovníci biskupa.
 4. Presbyterská rada je z vlastnej povahy diecézna, musí byť povinne ustanovená v každej diecéze a posvätný rád presbyterátu je nedišpenzovateľnou podmienkou pre členstvo v rade ako aj výkon pasívneho a aktívneho volebného práva.
 5. Presbyterská rada nikdy nemôže platne konať bez diecézneho biskupa, iba on ju môže zvolať, predsedať jej, určovať prejednávané otázky a zverejniť obsah diskusií a eventuálne prijať žiadosti na prerokovanie.
 6. Aj keď je presbyterská rada orgán povahou poradný, je volaný pomáhať biskupovi v riadení diecézy. Je aj vhodným miestom na predstavenie vízií a situácie v diecéze a na rozoznávanie toho, čo Duch Svätý podnecuje cez osoby a skupiny, na výmenu mienok a skúseností, určenie, vyjasnenie rôznych služieb v diecéze, na návrh priorít a metód.
 7. Biskup musí konzultovať s presbyterskou radou otázky väčšieho významu, dotýkajúce sa kresťanského života veriacich a riadenia diecézy. Po tom, čo si vypočuje mienku presbyterskej rady, je biskup slobodný sa sám rozhodnúť, čo považuje za vhodné a zvážiť „pred Pánom", ak len univerzálne alebo partikulárne právo nevyžadujú súhlas. Napriek tomu sa biskup nesmie vzdialiť od súhlasnej mienky poradcov bez vážnej príčiny a musí sa zachovať podľa ich múdreho úsudku.
 8. Zloženie presbyterskej rady musí odzrkadľovať primeranú reprezentáciu kňazov, ktorí pracujú pre dobro diecézy, postarať sa treba o zastúpenie rôznych služieb a oblastí diecézy tak, aby reflektoval aj počtom členov a pastoračnou dôležitosťou každú oblasť diecézy.
 9. S postojom pokojného dialógu a pozorného počúvania toho, čo vyjadrujú členovia presbyterskej rady, biskup povzbudzuje kňazov k zachovaniu konštruktívnej pozície, zodpovednosti, prezieravosti, majúc srdce iba pre dobro diecézy. V množstve čiastkových mienok a personálneho zloženia biskup rozvíja v presbyterskej rade klímu spoločenstva, pozornosti a spoločného hľadania lepších riešení. Aby sa vyhlo označeniu nepotrebnosti rady vedie stretnutia tak, aby všetci poradcovia mohli slobodne vyjadriť svoju mienku (Apostolorum successores 183).
 10. Presbyterská rada nie je právnickou osobou, ale kolégiovým zoskupením osôb (kán. 115 §2; 127 §1).
 11. Presbyterská rada sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva a štatútom.
Presbyterskú radu Žilinskej diecézy biskup Tomáš Galis ustanovil dňa 4.10.2010.

Členovia presbyterskej rady

 • asi polovicu majú slobodne zvoliť sami kňazi
 • niektorí kňazi podľa normy štatútu musia byť prirodzenými členmi, ktorí totiž majú patriť do rady na základe úradu, ktorý je im zverený;
 • diecézny biskup má právo niektorých slobodne vymenovať. (kán.497)

Členmi Presbyterskej rady Žilinskej diecézy sú títo kňazi:

 • Martin Kramara, tajomník presbyterskej rady
 • Radovan Čulák
 • Peter Dubec
 • Pavol Gera
 • Róbert Benedikt Hajas OP
 • Peter Hluzák
 • Peter Holbička
 • Michal Laššo
 • Pavol Mazúch
 • Tomáš Pavlík
 • František Pekara
 • Patrik Sojčák
 • Michal Svatený
 • Stanislav Stolárik
 • Peter Švec
 • Ján Vrbata
 • Marian Vojtek
 • Marian Záhumenský
 • Štefan Žídek