Diecézny cirkevný súd v Žiline

Často kladené otázky (FAQ)


§  Čo je cirkevný súd?
§  Čo znamená súd prvej resp. druhej inštancie?
§  Ktorý cirkevný súd je kompetentný – na ktorý súd sa treba obrátiť?
§  Existuje cirkevný rozvod?
§  Čo znamená manželská odluka?
§  Čo je vyhlásenie manželstva za neplatné (nulita manželstva)?
§  Aké dôsledky má vyhlásenie cirkevného súdu o neplatnosti manželstva?
§  Čo treba urobiť pre vyhlásenie nulity manželstva?
§  Čo všetko treba predložiť spolu so žiadosťou?
§  Čo môže spôsobiť nulitu manželstva?
§  Ktoré môžu byť konkrétne tituly nulity manželstva?
§  Čo znamená "skrátený proces pred biskupom"?
§  Čo je to rozviazanie nedokonaného manželstva?
§  Čo je to zrušenie manželského zväzku v prospech viery («in favorem fidei»)?
§  Čo je to zrušenie manželského zväzku podľa «pavlovského privilégia»?
§  Kto je to prokurátor, advokát a patrón? Aký je medzi nimi rozdiel?

 

#

 • Čo je cirkevný súd?

Cirkevný súd (tribunál) sa zaoberá prevažne žiadosťami o preskúmanie platnosti manželstva. Toto skúmanie podlieha riadnemu súdnemu procesu a končí vynesením rozsudku. Cirkevný súd tvoria súdny vikár, sudcovia, obhajcovia zväzku, promótor spravodlivosti a notár. Sú menovaní slobodne diecéznym biskupom zvyčajne na obdobie piatich rokov. Diecézny cirkevný súd je súčasťou diecéznej kúrie (biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva - siedmej knihy.

Diecézny cirkevný súd v Žiline (ďalej „DCS") je súdom I. inštancie, ktorý bol zriadený príslušnou cirkevnou autoritou (biskupom), aby prejednával sporné a administratívne záležitosti osobného stavu veriacich rímskokatolíckeho obradu Žilinskej diecézy. Najčastejšie sa DCS zaoberá prejednávaním sporov o neplatnosť manželstva.

Žilinská diecéza vznikla 14. februára 2008. Diecézny cirkevný súd Žilinskej diecézy začal pôsobiť od 2. decembra 2008, keď ho zriadil diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a za prvého súdneho vikára (oficiála) vymenoval ICDr. PaeDr. Jozefa Bagina, PhD.

DCS sa riadi Stanovami Diecézneho cirkevného súdu v Žiline.

 

#

 • Čo znamená súd prvej resp. druhej inštancie?

Súdne konanie prebieha na kompetentnom súde prvej inštancie. Je to súd, ktorý má právo prejednávať záležitosť podľa noriem cirkevného práva. Zvyčajne je to súd diecézy podľa bydliska. Tento súd je súdom prvej inštancie.

Súd druhej inštancie je odvolací súd.

V kauzách, v ktorých bol rozsudok na súde I. inštancie vyhlásený pred 8. decembrom 2015, v prípade vyhlásenia neplatnosti manželstva musel byť rozsudok súdu prvej inštancie potvrdený iným súdom, ktorý je na to určený podľa noriem práva, teda súdom druhej inštancie. Pri rozdielnych rozsudkoch na I. a II. inštancii sa prípad predkladal k definitívnemu rozhodnutiu pápežskému súdu Rímskej roty.

DCS v Žiline je súdom I. inštancie. Pre jeho kauzy súdom II. inštancie je Metropolitný tribunál v Bratislave.

 

#

 • Ktorý cirkevný súd je kompetentný – na ktorý súd sa treba obrátiť?

K vyhláseniu neplatnosti manželstva je podľa legislatívnych úprav platných od 8. decembra 2015 kompetentný súd miesta, kde bolo žalované manželstvo uzavreté, alebo súd príslušný podľa trvalého alebo prechodného kánonického bydliska jednej alebo obidvoch stránok, alebo súd miesta, kde sa zhromažďuje väčšina dôkazov.

 

#

 • Existuje cirkevný rozvod?

Nie.

Pojem „rozvod" v zmysle občianskeho práva v kánonickom práve neexistuje. Pretože „platne uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti".

(Kán. 1141 KKP)

 

#

 • Čo znamená manželská odluka?

Odlúčenie manželov pri trvaní zväzku (separácia) znamená, že cirkevná autorita berie na vedomie a súhlasí s tým, že manželia spolu nežijú, nevedú spoločnú domácnosť; manželské puto však naďalej trvá. Dekrét s dovolením manželskej odluky vydáva prednostne miestny ordinár. 

(Kán.1151 - 1155 KKP)

 

#

 • Čo je vyhlásenie manželstva za neplatné (nulita manželstva)?

Na žiadosť žiadajúcej stránky skúma DCS platnosť či neplatnosť uzavretého manželstva, t.zn. či predmetné manželstvo vzniklo alebo nevzniklo a z akého dôvodu sa tak stalo.

CS nestanovuje otázku viny či neviny za rozpadnutie manželstva, ale výlučne skúma, či manželstvo v momente jeho uzatvárania bolo uzavreté platne, t.zn., či boli splnené všetky podmienky, ktoré stanovuje kánonické právo, aby mohlo manželstvo vzniknúť (či neexistovala zneplatňujúca prekážka, či bola dodržaná kánonická forma, či nebola prítomná vada manželského súhlasu).

 

#

 • Aké dôsledky má vyhlásenie cirkevného súdu o neplatnosti manželstva?

Vyhlásenie neplatnosti manželstva cirkevným súdom znamená, že šlo o manželstvo fiktívne, v skutočnosti neexistujúce, pretože neboli splnené podmienky pre vznik manželstva.

Po vyhlásení nulity manželstva sú stránky slobodné pre uzatvorenie manželstva.

Vyhlásenie nulity manželstva nemá vplyv na legitimitu detí splodených v tomto manželstve.

 

#

 • Čo treba urobiť pre vyhlásenie nulity manželstva?

Ak prídete k presvedčeniu, že vaše manželstvo je z nejakej príčiny neplatné, po porade so svojím duchovným otcom, treba vypísať žiadosť o vyhlásenie neplatnosti manželstva (Žaloba na neplatnosť manželstva), ktorú treba spolu s prílohami predložiť príslušnému cirkevnému súdu.

Žiadosť možno stiahnuť v sekcii Tlačivá.

 

#

 • Čo všetko treba predložiť spolu so žiadosťou?

K žiadosti o vyhlásenie neplatnosti manželstva (Žaloba na neplatnosť manželstva) je nutné priložiť krstné listy oboch partnerov (ak je niektorý nepokrstený - rodný list), sobášny list z farského úradu, rozsudok civilného súdu o rozvode (ak nastal) spolu s návrhom na rozvod a súhrnnú správu o priebehu známosti a manželstva. Prikladá sa tiež odporúčanie kňaza. Predložiť sa môžu aj iné dokumenty, ktoré môžu napomôcť objektívnemu zisteniu pravdy.

Skutočnosti v prospech neplatnosti manželstva je potrebné dosvedčiť svedectvami minimálne dvoch svedkov, ktorí poznali obe stránky pokiaľ možno ešte pred uzavretím manželstva, majú solídne vedomosti o priebehu manželstva a sú ochotní o týchto skutočnostiach vypovedať pred súdom.

 

#

 • Čo môže spôsobiť nulitu manželstva?

Podľa zákonov katolíckej Cirkvi jestvujú tri základné dôvody neplatnosti manželstva:
a) prítomnosť manželskej zneplatňujúcej prekážky;
b) nedostatočný manželský súhlas;
c) nezachovanie predpísanej formy uzatvorenia manželstva.

A) Manželských zneplatňujúcich prekážok je podľa Kódexu kánonického práva dvanásť:

•  Nedostatočný vek (kán. 1083).
•  Predchádzajúca a trvalá impotencia niektorého z partnerov (kán. 1084).
•  Trvanie zväzku predchádzajúceho manželstva (kán. 1085).
•  Keď je jedna zo stránok nepokrstená (kán.1086).
•  Prijatie sviatosti posvätného rádu, teda prijatie diakonátu so sľubom celibátu, presbyterátu, alebo episkopátu (kán. 1087).
•  Verejný doživotný sľub čistoty v rehoľnom inštitúte (kán. 1088).
•  Únos alebo násilné zadržiavanie ženy za účelom sobáša (kán. 1089).
•  Ten, kto so zámerom uzavrieť manželstvo spôsobí smrť manželskej stránke osoby, s ktorou sa chce sobášiť, alebo vlastnej manželskej stránke (kán. 1090).
•  Pokrvenstvo, ktoré prekáža platnému uzavretiu manželstva v priamej línii vždy a v bočnej línii do štvrtého stupňa (kán. 1091). Vo štvrtom stupni bočnej línie sa nachádzajú bratanec so sesternicou.
•  Švagrovstvo, ale len v priamej línii (kán. 1092).
•  Verejná mravopočestnosť, ktorá vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene (kán. 1093). Muž by neplatne uzavrel prípadné neskoršie manželstvo s matkou alebo dcérou ženy, s ktorou žil napr. vo verejne známom konkubináte.
•  Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie (kán. 1094). Adoptovaný muž si teda nemôže zobrať za manželku nikoho v priamej línii a ani svoju adoptívnu sestru.


B) Druhým dôvodom neplatnosti uzavretia manželstva môže byť nedostatočný manželský súhlas.

Nedostatočný súhlas dáva ten,

•  kto nemá dostatočné užívanie rozumu (kán. 1095 bod 1),
•  kto si nevládze uvedomiť, čo sú základné manželské práva a povinnosti (kán. 1095 bod 2),
•  kto nie je schopný vziať na seba podstatné manželské záväzky (kán. 1095 bod 3). Neberie sa do ohľadu len určitá nedokonalosť alebo nezrelosť, ale skutočná neschopnosť, ktorá je zvyčajne dôsledkom psychickej slabosti.
•  kto sa mýli vo vlastnosti osoby, ktorú (vlastnosť) chcel priamo a zásadne (kán. 1097 § 2),
•  kto bol podvedený za cieľom získať jeho manželský súhlas ohľadom určitej vlastnosti svojho partnera (kán. 1098).
•  kto si myslí, že manželstvo nie je väzba na jedného človeka na celý život a tak sa rozhodne pre manželstvo (kán. 1099),
•  kto skutočný manželský súhlas iba predstiera, simuluje a vo svojom vnútri vylučuje (kán. 1101 § 2) buď opravdivé uzatvorenie samotného manželstva,
•  alebo vylučuje niektorú podstatnú vlastnosť manželstva, čiže jednotu (manželstvo s jedným partnerom) alebo nerozlučiteľnosť (manželstvo na celý život),
•  alebo niektorý z jeho podstatných prvkov, čiže výlučnú manželskú vernosť (dobro vernosti), alebo otvorenosť pre splodenie dieťaťa (dobro dieťaťa), alebo posvätnosť manželského zväzku (sviatostnú hodnosť manželstva).
•  kto si položil určitú zásadnú podmienku pred uzatváraním manželstva a tá nebola splnená (kán. 1102 § 2),
•  kto uzatvára manželstvo pod nátlakom a z veľkého strachu a volí si manželstvo jedine ako únik spod násilného pôsobenia zvonka (kán. 1103).


C) Tretím možným prameňom nulity manželského zväzku môže byť nedodržanie predpísanej formy uzatvárania manželstva.

Pre kresťanov katolíkov jestvuje predpísaná forma uzatvárania manželstva, ktorá, ak nie je dodržaná, spôsobí pred Cirkvou nulitu manželského zväzku. K predpísanej forme patrí prítomnosť zákonného predstaviteľa Cirkvi a dvoch svedkov.


#

 • Ktoré môžu byť konkrétne tituly nulity manželstva?

•  impotencia predchádzajúca a trvalá (kán. 1084 § 1)
•  nedostačujúce používanie rozumu (kán. 1095 b. 1)
•  vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku ohľadom podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať (kán. 1095 b. 2)
•  neschopnosť vziať na seba podstatné záväzky manželstva z dôvodov psychickej prirodzenosti (kán. 1095 b. 3) 
•  celková simulácia manželského súhlasu – vylúčenie manželstva (kán. 1101 § 2)
•  vylúčenie jednoty manželstva (kán. 1101 § 2, kán. 1056)
•  vylúčenie nerozlučiteľnosti manželstva (kán. 1101 § 2, kán. 1056)
•  vylúčenie vernosti v manželstve (kán. 1101 § 2, kán. 1055 § 1)
•  vylúčenie dobra manželov (kán. 1101 § 2, kán. 1055 § 1)
•  vylúčenie plodenia a výchovy detí (kán. 1101 § 2, kán. 1055 § 1)
•  vylúčenie sviatostnej hodnosti manželstva (kán. 1101 § 2, kán. 1055 § 2) 
•  omyl v osobe (kán. 1097 § 1)
•  omyl vo vlastnosti osoby priamo a zásadne chcenej (kán. 1097 § 2)
•  omyl spôsobený podvodom (kán. 1098)
•  omyl ohľadom jednoty, nerozlučiteľnosti či sviatostnej hodnosti (kán. 1099) 
•  podmienka do budúcna (kán. 1102 § 1)
•  nátlak alebo veľký strach, vyvolaný zvonku (kán. 1103)

#

 • Čo znamená "skrátený proces pred biskupom"?

Nová legislatíva od 8. 12. 2015 zavádza aj možnosť skráteného procesu, ktorý možno použiť v prípadoch, ak žiadosť o nulitu manželstva bude podopretá zvlášť evidentnými dôkazmi.

Pre tento proces musia byť splnené tieto podmienky:
1. žiadosť o nulitu podajú obidve stránky alebo jedna z nich so súhlasom druhej stránky;
2. nastane súbeh okolností skutkov i osôb v prospech nulity, a je to podopreté svedectvami alebo dokumentmi a nevyžaduje sa nijaké ďalšie skúmanie alebo dôslednejšie zbieranie dôkazov.


#

 • Čo je to rozviazanie nedokonaného manželstva?

Pápež môže zrušiť nedokonané manželstvo (ratum et non consumatum), t.j. manželstvo, pri ktorom bol daný platný súhlas, ale nedošlo k započatiu intímneho života manželov ľudsky dôstojným spôsobom, vhodným k počatiu dieťaťa (za dokonanie sa nepovažuje znásilnenie alebo manželský akt s použitím bariérovej antikoncepcie).

Žiadosť o túto milosť sa adresuje priamo pápežovi prostredníctvom miestneho ordinára, pričom DCS túto žiadosť vybavuje a zároveň vykoná šetrenie. Ak sú splnené podmienky pre udelenie milosti, žiadosť sa s odporúčaním biskupa postúpi na Rímsku rótu (Rota Romana).

(Kán. 1142 KKP)

 

#

 • Čo je to zrušenie manželského zväzku v prospech viery («in favorem fidei»)?

Pápež môže zrušiť v prospech viery manželstvo uzavreté stránkami, z ktorých aspoň jedna nebola pokrstená, ak toto manželstvo nebolo dokonané potom, ako obe stránky prijali krst. Ide teda o manželstvo, v ktorom v dobe uzatvorenia aspoň jedna stránka nebola pokrstená a sobáš bol platne uzavretý.

 

#

 • Čo je to zrušenie manželského zväzku podľa «pavlovského privilégia»?

Pavlovskú výsadu možno aplikovať vtedy, keď z manželstva dvoch nepokrstených jedna stránka prijme krst a druhá stránka s ňou nechce žít „bez urážania Stvoriteľa". Pokrstená stránka v takomto prípade nie je ďalej viazaná manželstvom. Nepokrstená stránka sa však musí vyjadriť, či nechce v zväzku zotrvať. Dovoleniu použiť pavlovské privilégium musí predchádzať šetrenie DCS.

(Kán. 1143 - 1147)

 

#

 • Kto je to prokurátor, advokát a patrón? Aký je medzi nimi rozdiel?

Advokát a prokurátor sú povolaní chrániť práva stránok a musia zachovávať úradné tajomstvo.

Prokurátorovi (zástupcovi) prináleží zastupovať stránku, predkladať žaloby alebo sťažnosti súdu, prijímať oznámenia a informovať stránku o stave sporu.

Advokátovi (obhajcovi) je prednostne vyhradená obhajoba stránky.

Patrón je osoba, ktorá zastáva u toho istého mandanta súčasne úlohu prokurátora i advokáta.

(Kán. 1481 - 1490)späť