Diecézny cirkevný súd v Žiline

Členovia tribunálu

V každej diecéze je sudcom diecézny biskup, ktorý vykonáva súdnu moc osobne alebo cez iných (porov. kán. 1419 CIC).

Diecézny biskup ustanovuje súdneho vikára čiže oficiála (vicarius iudicialis) s riadnou súdnou mocou, ktorému môžu pomáhať pridelení súdni vikári čiže viceoficiáli. Biskup ďalej ustanovuje sudcov (iudex), ktorí sú klerici, ale môžu byť aj z radu laikov. Súdny vikár, pridelení súdni vikári a ostatní sudcovia sa vymenúvajú na určitý čas a môžu byť odvolaní iba zo zákonného a z vážneho dôvodu (porov. kánn. 1420, 1421, 1422).

Niektoré kauzy (napr. kauzy nulity manželstva) môže rozsúdiť iba kolégiový tribunál, zložený z troch sudcov. Zhromažďovanie dôkazov a vypočúvanie môže súdny vikár zveriť audítorom (porov. kánn. 1425, 1428).

Pre sporové kauzy, v ktorých môže byť ohrozené všeobecné dobro, a pre trestné kauzy je ustanovený promótor spravodlivosti (promotor iustitiae). Pre kauzy nulity posvätnej vysviacky a nulity či rozviazania manželstva musí byť ustanovený obhajca zväzku (defensor vinculi), ktorý má povinnosť predkladať a vykladať všetko, čo je proti nulite alebo rozviazaniu (porov. kánn. 1430, 1432).

V každom procese musí byť prítomný notár, ktorý podpisuje všetky spisy (porov. kán. 1437).

V niektorých kauzách je potrebné využiť pomoc znalcov (peritus), ktorí sú externými pracovníkmi súdu (porov. kán. 1574).


• Súdny vikár:

 • ICLic. Mgr. Michal LAŠŠO

• Sudcovia:

 • JCDr. PaedDr. Jozef BAGIN, PhD.
 • ICLic. Mgr. Ing. Dominik GALIS
 • ICLic. Mgr. Jozef HLINKA

 • ICLic. Mgr. Róbert KRAJČÍK 
 • ICDr. Mgr. Viktor KUCIAK
 • ICLic. Mgr. Marián MAJDA

 • ICLic. Mgr. Daniel ŠEDÍK 
 • ICLic. Mgr. Marian VOJTEK

• Obhajcovia zväzku:

 • ICLic. Mgr. Lukáš FRANEK
 • ICLic. Mgr. Jozef KOCIFAJ
 • S. ICLic. Mgr. Agneška Marie PETEROVÁ SDR 
 • ICLic. Mgr. Štefan VANČO, PhD.

• Promótor spravodlivosti:

 • ICLic. Mgr. Štefan VANČO, PhD.

• Prokurátor/Advokát:

 • Prof. ThDr. ICLic. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.

• Notári:

 • ICLic. Mgr. Anna CHUDOBOVÁ 
 • Mgr. Alžbeta KRAJČÍOVÁ
 • Prof. ThDr. ICLic. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.

• Audítor:

 • Mgr. Stanislav VNUK

• Znalci:

 • Mgr. Júlia ČECHOVÁ,  psychológ
 • PhDr. Jozef ĎANOVSKÝ, psychológ
 • PhDr. Ján GROSSMANN,  psychológ
 • Mgr. Daniel KOTRČ,  psychológ
 • Mgr. František NOCIAR,  psychológ
 • PsLic. Peter SEKEREŠ,  psychológ
 • Mgr. Viera SÝKOROVÁ, psychológ
 • PhDr. Martina ŠADLÁKOVÁ,  psychológ
 • Mgr. Mária ŠTETINOVÁ,  psychológ
 • MUDr. Mária ŠUSTROVÁ,  psychiater
 • Mgr. Petra ŠUTAROVÁ, psychológ
 • Mgr. Jana BIEŠČAD VINDIŠOVÁ PhD., psychológ
 • MUDr. Ivan WALLENFELS, gynekológ


späť