Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre práce, tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu:
 „Výmena okien" 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 
IČO: 42 063 043
Sídlo organizácie: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina 
Internetová adresa: www.dcza.sk 
E mail: kuria@dcza.sk 

Kontaktné miesto: Katolická spojená škola, Námestie A. Škrábika 5, 015 01 Rajec 
Kontaktné osoby: Mgr. Róbert Augustín 
Telefón: 0415422619 
E-mail: katskola@katskola.sk


Ďalšie informácie: