Zaym KZ IKT SK technikZaym KZ IKT SK technik
PDF dokument, veľkosť 876 kB
Pridané dňa: 07. 04. 2021
Zaymusova KZ_ NABIMEX _školský nábytokZaymusova KZ_ NABIMEX _školský nábytok
PDF dokument, veľkosť 2 274 kB
Pridané dňa: 16. 03. 2021
Zaymusova KZ Skola.skZaymusova KZ Skola.sk
PDF dokument, veľkosť 1 421 kB
Pridané dňa: 09. 03. 2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ   N ...DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K333-222-13 zo dňa 22.10.2018 - text
PDF dokument, veľkosť 3 095 kB
Pridané dňa: 30. 07. 2020
Zmluva o dielo PAMSTAV-2Zmluva o dielo PAMSTAV-2
PDF dokument, veľkosť 1 042 kB
Pridané dňa: 18. 01. 2019
CZŠ Romualda ZaymusaCZŠ Romualda Zaymusa
DOC dokument, veľkosť 41 kB
Pridané dňa: 25. 01. 2019

Odbornejšia, modernejšia a príťažlivejšia škola!


Žiadateľ Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

Názov projektu: Odbornejšia, modernejšia a príťažlivejšia škola!

Kód projektu: 302021K333

CZŠ Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina sa nachádza v centre krajského mesta Žilina. CZŠ sa skladá z dvoch základných pavilónov, pavilón A slúži na vzdelávanie pre žiakov 1-4 ročníkov, pavilón B pre žiakov 5-9. ročníkov. Na škole je 20 klasických učební a 5 odborných učební (fyzikálna, IKT, polytechnická,geografická a učebňa výtvarnej výchovy), nie všetky dostatočne vybavené. Na II. stupni základných škôl sa špecializuje vzdelávanie v jednotlivých triedach buď na matematiku, alebo vzdelávanie cudzích jazykov

Na ZŠ absentujú odborné učebne cudzích jazykov, biologicko-chemická, nemáme k dispozícii kvalitnú školskú knižnicu, je potrebné zriadiť ešte jednu IKT učebňu. Škola sa z väčšej miery orientuje na teoretické vzdelávanie – chýba prepojenie s praxou, kvalitne vybavené odbornú učebne by situácii napomohli. Prepojenie medzi žiakmi základných škôl, strednými školami a zamestnávateľmi, bráni nedostatočne poskytované vzdelávanie najmä kvalitným odborným vzdelávaním. Nemáme vytvorené odborné učebne na cudzie jazyky, hoci na II. stupni je vzdelávanie v niektorých triedach zamerané práve na angličtinu a nemčinu, nedostatočný počet IKT učební (iba jedna),nedostatočne vybavená fyzikálna a polytechnická učebňa, absentuje biologicko-chemická učebňa i kvalitná školská knižnica. Žilina je jedno z najviac sa rozvíjajúcich miest na Slovensku, za posledné roky pribudlo v regióne množstvo investorov, či už strojársky a automobilový priemysel, IKT firmy a pod. V období od nášho vstupu do EÚ teda pôsobí v regióne množstvo zahraničných investorov, ľudské zdroje však nie sú dostatočne vybavené jazykovo a čo sa vyžaduje moderná doba, tiež na prácu s počítačmi. Naša škola síce spolupracuje so strednými školami v regióne, ale k uspokojivej a kvalitnej spolupráci nám chýba vybavenie, kde by si žiaci ZŠ osvojovali prácu v rámci polytechniky, resp. s kvalitným vybavením by sa vzdelávali v cudzích jazykoch, informatike, prírodných vedách a pod.

Vzhľadom na východiskovú situáciu v našom meste a potreby riešenia regiónu sme si cieľ projektu zadefinovali: Zvyšovať odbornú vzdelanosť žiakov a verejnosti ako predpoklad zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva.

Hlavný cieľ projektu dosiahneme naplnením špecifických cieľov, cez výsledky projektu, ktorými budú novo zriadené a dovybavené odborné učebne Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline.

Špecifické ciele projektu sme si stanovili nasledovne:

1. Vytvoriť kvalitné odborné učebne

2. Odstrániť prekážky pri prepojení teoretickej výučby na školách a požiadavkách stredných škôl a praxe

3 Vytvoriť podmienky pre kvalitné celoživotné vzdelávanie

Z hodnôt ukazovateľov vyplýva, že sa podporí jedna základná škola v rámci ktorej sa navýši kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl pre 513žiakov.

Počet podporených knižníc - 1,

Počet podporených učební IKT – 1,

Počet podporených učební jazykových – 1,

Počet podporených učební polytechnických – 1,

Počet podporených učební prírodovedných – 2,

Počet podporených základných škôl – 1

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 130 687,26 EUR, Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 124 152,90 EUR, čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.