20. 03. 2023

Podmienky súťaže

Podmienky súťaže (vo formáte Pdf.

Diecézna súťaž o najlepšie

„Katedrálne" cukrárenské a pekárenské výrobky 


Kategórie: I. pekárenský výrobok

II. cukrárenský výrobok

(Kategória I. pekárenský výrobok je určená pre slané a kategória II. cukrárenský výrobok pre sladké výrobky)

Cieľ súťaže: Vytvoriť nový alebo doteraz komerčne neprezentovaný výrobok pekárenského alebo

cukrárenského charakteru (trvanlivosť minimálne 21 dní), ktorý bude ideovo alebo formálne

(zobrazením, názvom a pod.) odkazovať na žilinskú Katedrálu Najsvätejšej Trojice alebo jej časť (teda vytvorenie originálneho, cenovo prístupného výrobku, popularizujúceho katedrálny chrám alebo jeho časť).

Súťažné výrobky môžu byť zhotovené (z):

- kysnuté cesto, kysnutého lístkové cesto, laminované cesto, chlebové cesto, jemné kysnuté cesto, ...

- perník, medové cesto, trvanlivé bielkové, bezé, jadrové hmoty, karamel , marcipán, tuhé a sušienkové cestá,...

Termín predloženia výrobku: do 10.5.2023 osobne alebo poštou na nižšie uvedenú adresu usporiadateľa súťaže.

Vyhodnotenie výrobkov porotou (neverejný deň): 13. máj 2023

Možnosť prezretia výrobkov: 23. až 26. 5. 2023 od 8.00 do 15.00 hod. (altern. i dlhšie) v aule Diecézneho centra. V závislosti od zaslaného počtu výrobkov: buď iba ocenených a vybraných, alebo všetkých. Ďalšie vystavenia - aj na iných miestach podľa rozhodnutia organizátora súťaže.

Súťažiaci: Súťaže sa môže zúčastniť osoba, bývajúca na území Žilinskej diecézy, a to i v minulosti (aspoň tri mesiace), alebo organizácia so sídlom na území Žilinskej diecézy. (V prípade pobytu v minulosti, prosíme napísať i miesto a čas pobytu.)

Predloženie výrobkov: Každý súťažiaci môže predložiť maximálne dva originálne výrobky do jednej a dva originálne výrobky do druhej kategórie. V prípade, ak je súťažiacim škola, školské zariadenie - tak maximálne tri a tri výrobky. Je potrebné, aby v deň vyhodnotenia - 13. mája 2023 , výrobok bol ešte pred uplynutím doby jeho minimálnej trvanlivosti.

Hmotnosť výrobku: jeden väčší výrobok alebo súbor menších o celkovej hmotnosti 0,25 – 0,50 kg.

Počet požadovaných kusov na predloženie z každého originálneho výrobku: 1+1 kus (každý priehľadne balený).

Balenie výrobku: každý výrobok nech je zabalený v priehľadnom obale s uvedením mena výrobku
(na boku alebo na spodku balenia).

Prihlásenie do súťaže: Súťažiaci je povinný ohlásiť svoju účasť v súťaži vopred, a to najneskôr do 2.5.2023 e-mailom alebo písomne. Prijatie jeho prihlásenia mu bude e-mailom alebo telefonicky potvrdené do 5 pracovných dní od prijatia jeho prihlásenia.

Najneskôr s doručením produktov (t.j. do 10.5.2023), je potrebné aby usporiadateľovi súťaže bol zaslaný aj sprievodný dokument – viď poslednú stanu súťažných podmienok.

Odmeny pre umiestnených súťažiacich na prvých miestach:

1. miesto: 200 eur, 2. miesto: 150 eur, 3.miesto: 100 eur

Kritériá hodnotenia výrobkov:

Zaslané výrobky budú vyhodnotené podľa kritéria A. a B. a následne najlepších 10 vybraných výrobkov súčasne podľa kritéria C. uvedených v tabuľke.

Popis hodnotiaceho kritéria

A. Originálnosť výrobku a vystihnutie témy

B. Vzhľad výrobku

C. Chuť a kvalita výrobku
Ostatné podmienky súťaže:

Miestom na prípravu výrobku sú priestory samotného súťažiaceho.

Súťažiaci spolu s produktom predloží aj zoznam použitých materiálov a pracovný (technologický) postup výroby výrobku (recept). K tomuto pridá stručný popis charakterizujúci previazanie výrobku s katedrálnym chrámom alebo s jeho časťou.

Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje rešpektovať právo ochrany autorstva súťažiaceho k výrobku. Súťažiaci sa zaväzuje nevyužívať získané výhody z propagácie výrobku ani meno súťaže bez dohody s organizátorom súťaže.

Súťažiaci dáva súhlas k zverejňovaniu fotografií výrobkov a informácií o sebe (Meno a priezvisko a bydlisko, resp. sídlo – názov obce, bez uvádzania presnej adresy ) usporiadateľovi súťaže a časopisu Naša Žilinská diecéza, príp. tretím osobám, ktorým usporiadateľ súťaže môže tieto informácie poskytnúť. Ak ide o maloleté osoby, tak súťažiaci zabezpečí potrebný súhlas rodičov dieťaťa. Usporiadateľ sa zaväzuje v zmysle podmienok súťaže a príslušných právnych noriem k ochrane prijatých osobných údajov. Pravidlá ochrany sú uvedené na stránke dcza.sk (gdpr.kbs.sk).

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje možnosť zmeniť dni a čas vystavenia výrobkov v nadväznosti na množstvo výrobkov, ktoré budú predložené..

Súťažiaci súhlasí s verejným prezentovaním jeho výrobku na jednej alebo viacerých výstavkách predložených do súťaže, na miestach zvolených usporiadateľom. Súťažiaci po skončení súťaže necháva zaslané výrobky v prospech organizátora súťaže, ak sa s ním vopred nedohodne inak.

Súťaž bude vyhodnotená komisiou na podľa kritérií vo vyššie uvedenej tabuľke.

Výsledky súťaže: 1. až 3. miesto bude zverejnené na webovej stránke usporiadateľa súťaže a súťažiacim umiestneným na 1. až 3. mieste budú oznámené najneskôr do 7 dní od ich vyhlásenia.

Usporiadateľom súťaže je:

Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

(pozn. budova Diecézneho centra - aula, je na totožnej adrese)

tel: 0910 852 480, 041/ 500 22 15 (7.00-15.00 hod.)
web stránka: www.dcza.sk e-mail: katedrala@dcza.sk

Sprievodný dokument (poslať spolu s výrobkom)

Meno a priezvisko súťažiaceho (obchodné meno u právnickej osoby):

Adresa bydliska (sídla):

IČO (u právnickej osoby):

Zastupujúca osoba (u právnickej osoby):

Kontakt e-mail: Kontakt telefonický:

Prihlasujem sa do kategórie

Pekárenský výrobok (t.j. slaný) ƒ áno ƒ nie ƒ počet výrobkov (uviesť číslo)

Cukrárenský výrobok (t.j. sladký) ƒáno ƒ nie ƒ počet výrobkov (uviesť číslo)

(správne začiarknite, u počtu výrobkov zaznačte číslo)

Súhlas dotknutej osoby

Podľa Zákona NR SR 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Svojim podpisom udeľujem súhlas usporiadateľovi súťaže so spracúvaním a zverejnením mojich osobných údajov podľa podmienok súťaže. Podmienky súťaže sú uverejnené na stránke www.dcza.sk.

ƒÁno ƒNie (voľbu začiarknite)

Som si vedomý, že vyslovený súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.

V ..................................... dňa: ........................

.........................................................

podpis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÍLOHA: (stačí doručiť až so zaslaním výrobku, je možné i viac rozpísať na druhú stranu)

Názov výrobku:......................................................................................................................

Zloženie – zoznam použitých surovín:...................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Technologický postup:.............................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Komentár týkajúci sa vzťahu výrobku ku katedrálnemu chrámu alebo jeho časti:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Pre pomoc - súťažiaci môže nájsť obrazový a textový materiál o katedrále na adrese www.dcza.sk v časti katedrála, prípadne pod logom súťaže. Zároveň sa môže obrátiť na usporiadateľa súťaže telefonicky alebo e-mailom v prípade otázok.


 


Na stiahnutie

Diecézna súťaž podmienky 1 3 2023.pdfNávrat späť