05. 11. 2013

Púť v Považskom Podhradí

V Považskom Podhradí sa v nedeľu 29. septembra konala výročná slávnosť ku cti Matky Božej La Salettskej a púť do kaplnky, ktorá je Plačúcej Matke zasvätená vo farskom kostole sv. Ladislava už vyše 20 rokov. Na výročnú slávnosť býva socha Panny Márie prenesená do priestoru pred obetný stôl. Veľké množstvo pútnikov z Kysúc, Záhoria, blízkeho okolia i domácich farníkov zaplnilo slávnostne vyzdobený chrám, v ktorom sa od ranných hodín veriaci súkromne i spoločne modlili posvätný ruženec. Od pol desiatej sa konala La Salettská pobožnosť k Plačúcej Božej Matke - Zarmútenej Pani, ako ju opísali deti, ktorým sa zjavila v La Salette 19. septembra 1846. Po pobožnosti bola slávnostná Svätá omša, ktorú celebroval novokňaz Ján Fábik, kaplán z Radošoviec o. Skalica, ktorý prišiel na slávnosť aj s farníkmi. Koncelebroval miestny farár. K oltáru prišlo s kňazmi aj 26 miništrantov z farnosti Podhradie vo veku 6 až 42 rokov, medzi nimi aj dvaja bratia spolu so svojim otcom - miništrantom a mimoriadnym rozdáľovateľom sv. prijímania. Novokňaz v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o Lazárovi a boháčovi a upriamil pozornosť na správne usporiadanie hodnôt v pozemskom živote vo vedomí, že sme povolaní k večnému životu v dome nebeského Otca. V súvislosti s Národným pochodom za život pripomenul kazateľ veľký dar života a dôležitosť prenechania priestoru Pánu Bohu, aby nás mohol viesť cestou spásy. Pri Svätej omši spieval aj chrámový spevácky zbor, ktorý tvoria veriaci z Podhradia, Bystrice a Moštenca. Počas celej slávnosti mali pútnici možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Na záver udelil vdp. Fábik prítomným novokňazské požehnanie.

Po Svätej omši pripravili domáci veriaci v kultúrnom dome obed a posedenie pre vyše 120 pútnikov z Kysúc a Záhoria i členov speváckeho zboru. Na La Salettskej slávnosti i na obede bolo aj 10 obyvateľov Domova sociálnych služieb Tulipán v Podhradí spolu s riaditeľkou domova a 2 sestrami.Návrat späť