19. 07. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: Najlepší podiel

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Čo môže byť lepšie, ako prijať Ježiša do domu? Odovzdať mu srdce.

Abrahám mal odvahu pozvať Boha do svojho stanu: „Pane..., neobíď svojho služobníka" (Gn 18, 3). Vedel, čo je podstatné – byť s Bohom. Navonok sa môže zdať, že Boh bol u neho len na návšteve, ale Abrahám by sa nestal otcom vyvoleného národa, keby nebol s Bohom v úzkom kontakte, keby nemal Boha nejakým spôsobom v srdci. Žil (to znamená, že aj konal) vo viere, že Boh je s ním.

Žalmista sa na prebývanie Boha s človekom pozerá z iného zorného uhla: „Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" (Ž 15, 1a). Vymenúva niektoré podmienky, ktoré by mal spĺňať človek na to, aby mohol bývať u Boha. Tieto dva pohľady si však neodporujú – Boh chce byť s človekom a robí všetko pre to, aby človek mohol byť s ním. Aj žalmistove podmienky sú v podstate splniteľné len preto, že Boh nejako s človekom je. Či vari si myslíš, že dokážeš byť dobrý bez Boha?

Pavol v Liste Kolosanom odhaľuje tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté – „Kristus vo vás" (1, 27). Oznamuje pohanom, že aj oni môžu byť Božím príbytkom. Aj oni sú schopní plniť Božiu vôľu a Boh má v nich zaľúbenie. Možno si povieš: „A vari pohanom na tom záleží? Nie je im Kristus ukradnutý?" Záleží. Možno o tom nevedia, ale vieme o tom my, ktorí milujeme Ježiša. Lebo vieme, že Ježišovi na nich záleží. Preto sme povolaní robiť nielen dobré skutky, ale aj ohlasovať Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, aby ľudia okolo nás mohli dať Ježišovi prvé miesto vo svojom srdci.

Presne to urobila Mária. Iste neskôr aj ohlasovala Ježišovo zmŕtvychvstanie, ale tu Písmo hovorí, že si vybrala lepší podiel. Marta robila skvelú vec – prijala Ježiša do svojho domu a urobila mu hostinu. Mária urobila niečo lepšie – prijala Ježiša do svojho srdca a tam mu dala trvalé miesto, nielen jednu hostinu.

Čo myslíš, čo patrí k podstate kresťanstva? Chodenie do kostola? Ranná a večerná modlitba? Prvé piatky? Nie. Byť kresťanom znamená uznať svoju hriešnosť (v dôsledku hriechu som mŕtvy), prijať záchranu (odpustenie a nový, večný život), ktorú nám Boh dáva v Ježišovi Kristovi, dať Ježiša na prvé miesto vo svojom živote a denne žiť s ním. Ten život sa okrem iného prejavuje účasťou na slávení sviatostí, každodenným rozhovorom s Bohom, čítaním Písma, životom v malom spoločenstve Cirkvi, službou vo farnosti i v obci... Viem, nemáš na to čas. A na čo máš čas?

Kristus na prvom mieste. Ináč naše takzvané kresťanstvo je len zvykom, tradíciou, hodnotou...

Čo môže byť lepšie, ako prijať Ježiša do domu? Odovzdať mu srdce.


20140620_bn.jpg


Na stiahnutie

21. 7. 2019.docNávrat späť