08. 03. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu: Čas na zmenu

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Ak chceme, aby Pôstne obdobie malo pre nás skutočný význam, musíme ho začať zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Ono – ako konanie Boha – totiž dáva týmto dňom pokánia zmysel. Tak to spomína svätý Pavol v Liste Rimanom: „Ak svojimi ústami vyznávaš: ‚Ježiš je Pán!‘ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený" (10, 9). Všimni si, že podobné vyznanie je aj v čítaní z Knihy Deuteronómium. Izraelita pri prinášaní prvotín Pánovi najprv spomína na konanie Boha – na svoje dejiny, na vyslobodenie. A potom vyznáva: „Teraz som priniesol prvotiny plodov zeme, ktorú si mi dal, Pane" (26, 10, kurzíva pridaná).

Tak aj pre nás má zmysel zamyslieť sa nad svojím životom a robiť pokánie za svoje zlyhania, ak veríme, že Ježiš vstal z mŕtvych a žije, ak veríme, že Boh nás vyslobodil z otroctva hriechu a začlenením do Cirkvi nás voviedol do novej zasľúbenej zeme. Bez tejto viery je celé naše úsilie a zriekanie sa len divadlom pre uspokojenie vlastného egoizmu.

Veríš, ako to vyžaduje Cirkev? Otázky k tomu budeš počuť počas Veľkonočnej vigílie, keď si budeme obnovovať krstné sľuby. Pritom nejde o vieru vedomostnú, ale bytostnú. O vieru, ktorá poznanú pravdu praktizuje v živote. A tu sa dostávame k zmyslu Pôstneho obdobia. Dostávame dar zastavenia sa a preskúmania našej zmluvy s Bohom – preskúmania vernosti, preskúmania horlivosti.

Výsledkom takého skúmania môže byť často konštatovanie, že za rok od minulého Pôstu sa nič nezmenilo. Ba že sa ešte aj čosi viac pokazilo. To nech však pre teba nie je dôvod na rezignáciu. Naopak, modlitbou 91. žalmu, ktorý dnes pri liturgii spievame, môžeš vyjadriť novú dôveru v Božiu pomoc a ochranu. Choď čo najskôr na spoveď a vyznaj svoje zlyhania. Tiež popros Boha, aby ťa chránil, aby ťa jeho anjeli nosili na rukách... Keď potom opäť pôjdeš na spoveď už tesne pred sviatkami, budeš môcť vyhlásiť, že Pán ťa voviedol hlbšie do zasľúbenej zeme...

Pozor však na jednu vec. Ak dnes budeš pozorne počúvať texty čítaní, zistíš, že tie isté slová hovorí Boh (ústami žalmistu) i diabol citovaním žalmu v evanjeliu. „Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň" (Ž 91, 11 – 12; porov. Lk 4, 10 – 11). Preto sa vždy pozeraj aj na to, kto sa ti prihovára slovami Písma. Pros o dar rozoznania, aby si neupadol do osídla zlého, ktorý sa rád maskuje za anjela svetla (pozri 2 Kor 11, 14). Ak bude k tebe hovoriť Boží človek, prinesie ti to pokoj, trvalú radosť, jednotu. Ak to nebude Boží človek, bude ti prinášať nepokoj, hnev (či radosť, ktorá rýchlo pominie), rozdelenie, nenávisť...


20140600_bn.jpg


Na stiahnutie

10. 3. 2019.docNávrat späť