29. 04. 2019

Výberové konanie na riaditeľa Spojenej školy sv. Jozefa Turzovka

Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

v súlade s § 4 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka

s nástupom od 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov.

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

 • občianska bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť školskej legislatívy
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
 • zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • profesijný životopis a motivačný list
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača
 • koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte

 • do 25. 5. 2019 do 12.00 hod.
 • na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ".
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

V Turzovke, 26. apríla 2019


Na stiahnutie

výberové konanie RŠ Dok2.pdfNávrat späť