17. 12. 2018

Výberové konanie

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika č.5, Rajec

s nástupom od 16. februára 2019 

Cirkevná základná škola Jána Palárika, č. 705, Raková

s nástupom od 1. augusta 2019

Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 

s nástupom od 1. augusta 2019

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

- absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

- pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

- znalosť školskej legislatívy

- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu

- pozitívny vzťah k deťom a mládeži

- zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

- prihláška do výberového konania

- kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

- profesijný životopis a motivačný list

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

- krstný (sobášny) list

- odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača

- koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)

- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:

· do 9.00 h dňa 11.01. 2019

· na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ."

· Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina

041/500 22 15 fax: 041/500 22 16 e-mail: dsu@dcza.sk

V Žiline 17. decembra 2018


Na stiahnutie

VK-SŠ N. Dubnica 2018-1.pdf
VK - Raková 2018-1.pdf
VK - Rajec 2018-1.pdfNávrat späť