14. 05. 2021

Výberové konanie

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky škôl:

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, Skalité

a

Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin

s nástupom od 1. augusta 2021


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

 • občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť školskej legislatívy
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži
 • zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • doklad o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov - originál
 • doklad o prvej atestácii - originál resp. overená kópia
 • profesijný životopis a motivačný list
 • krstný (sobášny) list - originál potvrdenie z krstnej matriky farnosti
 • odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača - originál
 • koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:

· do 12.00 hod. dňa 20. mája 2021.

· na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy

(kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ."

· Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina

( 041/500 22 15 fax: 041/500 22 16 email: dsu@dcza.sk

V Žiline 22. apríla 2021


Na stiahnutie

VK_-_MT 2021-1.pdf
VK_-_Skalité 2021.pdfNávrat späť