25. 10. 2019

Výberové konanie

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základná škola sv. Augustína Považská Bystrica

s nástupom od 1. mája 2020

Základná škola s materskou školou sv. Margity Púchov

s nástupom od 1. júla 2020

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilina

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Čadca 

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Žilina

s nástupom od 1. augusta 2020

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

- absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

- pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

- občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

- znalosť školskej legislatívy

- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu

- pozitívny vzťah k deťom a mládeži

- zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

- prihláška do výberového konania

- overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

- doklad o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov - originál

- doklad o prvej atestácii - originál resp. overená kópia

- profesijný životopis a motivačný list

- krstný (sobášny) list - originál potvrdenie  z krstnej matriky farnosti

- odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača - originál

- koncepcia rozvoja školy  vrátane školských zariadení (písomne)

- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:

· do 9.00 h dňa 22.11.2019

· na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ."

· Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina

041/500 22 15 fax: 041/500 22 16 e-mail: dsu@dcza.sk

V Žiline 25. októbra 2019


Na stiahnutie

VK_-_SOŠ_goretti.pdf
VK_-_margity_PU.pdf
VK_-_Savia_DCA.pdf
VK_-_SZŠ_assisi_CA.pdf
VK_-_OATA2019.pdf
VK_-_zaymusa.pdf
VK oprava PB.pdfNávrat späť