14. 05. 2021

Výberové konania

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e 

výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky škôl:

Základná škola s materskou školou sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov

s nástupom od 1. júla 2021 alebo podľa dohody 

a

Cirkevnej materskej školy sv. Jána Pavla II. , Rozkvet 2047, Považská Bystrica

s nástupom od 1. decembra 2021 alebo podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady:

 • - požadované vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • - zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • - pedagogická prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

 • - občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
 • - komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • - znalosť školskej legislatívy
 • - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • - schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu, pozitívny vzťah k deťom a mládeži
 • - zdravotná spôsobilosť na prácu 

Požadované doklady k prihláške:

 • - prihláška do výberového konania
 • - overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • - doklad o pedagogickej praxi - originál resp. overená kópia
 • - doklad o prvej atestácii - originál resp. overená kópia
 • - profesijný životopis a motivačný list
 • - krstný (sobášny) list - originál potvrdenie z krstnej matriky farnosti (nie starší ako 3 mesiace)
 • - odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača - originál
 • - koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
 • - písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy
 • - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:

· do 08.00 hod. dňa 11. júna 2021 – platný je termín doručenia.

· na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, P. O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke

s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ."

· Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina

041/500 22 15 email: dsu@dcza.sk

V Žiline 14. mája 2021Na stiahnutie

puchov__.pdf
rozkvet_.pdfNávrat späť