02. 12. 2016

Oceňovanie žiakov katolíckych stredných škôl

V predvečer Medzinárodného dňa študentstva žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis ocenil ôsmych študentov katolíckych strených škôl 
za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života. Angažovanosť budúcich maturantov bola naozaj pozoruhodne pestrá. Na svedectvo vyberáme aspoň niektoré:


Juraj BARTOŠ

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina

Juraj po ukončení odboru autoopravár - elektrikár pokračuje v nadstavbovom štúdiu v odbore dopravná prevádzka. Angažuje sa najmä v oblasti športu. Tri roky dozadu hrával volejbal za Žilinskú ligu. Tiež reprezentoval slovenské družstvo na medzinárodných športových saleziánskych hrách PGSI ( Polisportive Giovanili Salesiane Internazionali ), ktoré sa konali za účasti 1000 mladých z trinástich krajín Európy v máji 2016 v Bratislave, ako tréner volejbalového družstva starších žiačok. V Dubnici nad Váhom trénuje volejbalové družstvo už 5 rokov. Tamtiež sa oduševnene zapája do služby animátora.
Veľmi dobrými výsledkami v škole a svojou kresťanskou angažovanosťou je povzbudením pre ostatných žiakov .

Matúš BRATH

Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina

Matúš od začiatku štúdia v OA sv. TA vynikal ako výborný študent so zmyslom pre zodpovedný prístup k školským povinnostiam, ale aj mimoškolským aktivitám. Jeho ochota a dôslednosť pri plnení povinností sú vzorom pre spolužiakov a tiež nápomocnou rukou pre pedagógov. V pozícii predsedu žiackej školskej rady a triedneho kolektívu, člena Rady mládeže žilinského kraja a regionálneho mládežníckeho parlamentu, plní svoje úlohy s ľahkosťou, často na úkor svojho osobného voľna. Pedagógovia sú radi, že môžu pracovať s takto talentovanými mladými ľuďmi, že môžu cibriť ich nadanie a tak sa vzájomne obohacovať.

Zuzana HODOŇOVÁ

Gymnázium Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina

Zuzka je vnímavé a citlivé dievča, pre ktorú dobro iných znamená viac ako vlastné záujmy. Všíma si ľudí okolo seba, je ochotná pomôcť, vypočuť, poradiť všetkým, ktorí to potrebujú.
V škole je veľmi aktívna, je predsedníčkou triedy, podpredsedníčkou študentskej rady a predsedníčkou redakčnej rady školského časopisu KAPAcity. Prichádza s mnohými návrhmi na zlepšenie života na našom gymnáziu. Spolu so svojimi spolužiakmi zorganizovali ples pre študentov a absolventov gymnázia, ktorý mal výborný ohlas. Zaviedla pravidelné rozhlasové vysielanie pre žiakov, venuje sa mladším spolužiakom základnej školy. Spolupracovala na Dni rodiny organizovaný pre rodičov našej ZŠ. S nadšením prezentovala gymnázium KAPA na iných základných školách.
Zuzka sa popri všetkých aktivitách zodpovedne pripravuje a sústredene pracuje na vyučovaní.
Aktívne sa zúčastňuje triednych sv. omší. Ochotne pomáha aj vo svojej farnosti Varín. Jej vzťah k Bohu je úprimný, snaží sa o praktické prežívanie osobnej viery.
Zuzka je šikovná manažérka, ktorá na jednej strane vie vybaviť potrebné záležitosti, diplomaticky komunikuje so zodpovednými, na druhej strane pôsobí ako „tmel" medzi študentmi.

Michal MIŠKE

Gymnázium Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina

Michal je ochotný, priateľský, komunikatívny, úprimný, cieľavedomý a športovo založený mladý človek, ktorý si zodpovedne plní školské povinnosti. Svojimi postojmi dáva jasné svedectvo kresťanského života.
V škole je aktívny, je predsedom študentskej rady, vedie floorbalový krúžok pre žiakov základnej školy, organizuje rôzne aktivity, ako napr. súťaž o najuletenejšiu selfie. Úspešne reprezentuje gymnázium na športových podujatiach, kde pravidelne obsadzuje prvé miesta, napr. v Behu do Strečnianskych schodov, v orientačnom behu, v behu 17. novembra a i. Ochotne prezentoval naše gymnázium žiakom iných základných škôl.
Michal vie pozoruhodne skĺbiť svoje študentské povinnosti s nárokmi vyplývajúcimi z účasti v národnej reprezentácii vo floorbale, kde získal viaceré úspechy: viackrát 1. miesto v juniorskej slovenskej extralige, 5. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov a iné...
Venoval sa mladším ako animátor na letných saleziánskych táboroch.

Lukáš POLKA

Pedagogická a soc. akadémia sv. M. Goretti, Horná 137, Čadca

Lukáš dosahuje výborný prospech počas celého štúdia. Významne reprezentoval školu v biblickej olympiáde ako aj hudobnými koncertmi na heligónke v zariadeniach soc. služieb (školské strediská praxe). Zúčastňoval sa súťaži Talenty Kysúc , organizoval nácvik divadelného predstavenia s klientmi zariadenia soc. služieb.
Pripravoval a realizoval tieňovú krížovú cestu v rámci školy, hudobne sprevádzal na heligónke školské a charitatívne akcie.
Svedectvo kresťanského života vydáva aj aktívnou účasťou na sv. omšiach v službe miništranta i službou v kaplnke a je vždy pripravený a ochotný pomôcť každému.

Alexandra SÁGOVÁ

Stredná zdravotnícka škola sv. F. z Assisi, Horná 137, Čadca

Alexandra dosahuje dobrý prospech počas celého štúdia. Často reprezentovala školu účasťou v súťažiach prvej pomoci, v Olympiáde ľudských práv ako aj prípravou a prezentovaním akcie proti fajčeniu na základných školách v Kysuckom regióne.
Vyznačuje sa aktívnou účasťou na príprave a realizácii školských a mimoškolských charitatívnych akcií.
Pozornosť si zaslúži jej mimoškolská výpomoc sociálne slabším rodinám.
Alexandra je spoľahlivá, ústretová, ochotná a pripravená pomôcť každému.

Pavol SÚKENÍK

Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 327/44, Žilina

Pavla navrhujeme oceniť za výborný prospech počas celého štúdia na gymnáziu, za jeho prácu pre triedny kolektív, angažovanosť v liturgickej službe, pri nácvikoch spevu, pomoc pri organizovaní duchovných aktivít a hlavne za jeho príkladný kresťanský život a svedectvo života s Bohom a pre Boha, za ktoré sa nehanbí. Paľko je zodpovedný mladý muž, s prirodzenou autoritou a dobrým srdcom. Je osobnosťou a vzorom nielen pre spolužiakov v triede, ale aj pre ostatných žiakov a zamestnancov školy.
Sme hrdí, že navštevoval práve naše gymnázium a ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru.

Alžbeta ZAHRADNÍČKOVÁ

Gymnázium sv. Jána Bosca
Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

(študentka septimy osemročného gymnázia v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.)
Betka je žiačkou Spojenej školy sv. Jána Bosca už od prvého ročníka základnej školy. Pokračovala v šľapajach svojich starších súrodencov a stala sa spolu so svojou rodinou neoddeliteľnou súčasťou života celej školy. Betka je vždy k dispozícii pre druhých so svojím veľkým srdcom a hlbokou empatiou. To platí vo vzťahu k spolužiakom, ale aj k vyučujúcim. Už niekoľko rokov pôsobí ako predseda Študentskej rady v našom gymnáziu, je ich reprezentantkou v Rade školy, úzko spolupracuje s vedením školy a hľadá cesty, ako pomôcť jej rozvoju. Je dlhoročnou súčasťou školského speváckeho zboru, manažuje jeho členov i aktivity zboru. Podieľa sa po hudobnej i speváckej stránke na príprave školských svätých omší, ale aj sv. omší v novodubnickej farnosti.
Svojim praktickým a úprimným prežívaním viery a svojou pokorou je príkladom pre všetkých.Návrat späť