02. 10. 2020
Domov   >   Udalosti

Vysviacka našich diakonov - Rím 2020

1. októbra 2020 o 9:00 hod. v Kostole sv. Ignáza v Ríme vkladaním rúk a ordinačnou modlitbou boli za diakonov Žilinskej diecézy

 vysvätení 4 bohoslovci, ktorí študovali teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme:

  • František Daško (Horné Kočkovce),
  • Andrej Krekáč (Považská Bystrica),
  • Sebastián Kavecký (Kamenná Poruba),
  • Jakub Melo (Žilina).
Spolu s našimi kandidátmi bol svätený aj Johannes Frost z Kolína nad Rýnom a za kňaza Christoph Sperrer z arcidiecézy Viedeň. Svätiteľom bol kardinál J. Em. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, prefekt Kongregácie pre náuku viery, ktorý v homílii pripomenul, že novovysvätení nasadzujú celý svoj život. Ich jediným cieľom má byť konať v osobe Krista - teda učiť, viesť a posväcovať Boží ľud. Inými slovami: dať život za spásu bratov a sestier, za ktorých zomrel Pán na kríži. V spojení s Kristom, sa stanú úspešnými a pripodobnia sa Kristovi, Dobrému Pastierovi. Aj keď ich diakonská služba bude trvať iba určité časové obdobie, oddanosť tejto službe v nasledovaní slúžiaceho Krista nesmie byť obmedzená.

Novovysvätení diakoni budú asistovať pri ďakovnej svätej omši 2. októbra v Kostole Santa Maria dell'Anima.
Návrat späť