19. 10. 2013
Domov   >   Udalosti

Linka pomoci 0800 12 00 24

Nachádzate sa v krízovej životnej situácii?
Neviete, kde a koho požiadať o pomoc?
Zavolajte na bezplatnú LINKU POMOCI

0800 12 00 24

24 hodín denne z celého územia Slovenska zo všetkých sietí

Bezplatná Linka pomoci je už dostupná aj pre volania z mobilných sietí

Nezisková organizácia Áno pre život, n.o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach začala poskytovať bezplatné telefonické poradenstvo prostredníctvom LINKY POMOCI 0800 12 00 24 už aj z mobilných sietí.

V minulom roku médiá pomohli urobiť analýzu, či je možné dovolať sa bezplatnej pomoci. Organizácií, ktoré sa venujú krízovej intervencii členom rodín nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách je síce dosť, ale finančné prostriedky na bezplatné telefonické nonstop linky chýbajú. Bezplatné linky sú totiž „bezplatné" iba pre volajúceho, nie pre poskytovateľa.

Nezisková organizácia Áno pre život poskytuje dištančné poradenstvo prostredníctvom LINKY POMOCI 0800 12 00 24 už od roku 2003, ale dovolať sa bolo možné iba z pevnej siete. V súčasnej dobe mobilných technológií to však už nie je postačujúce a veľmi zreteľne sa ukazuje, že je potrebné „otvoriť" túto linku aj pre mobilné siete. To sa organizácii podarilo od 7. mája 2013 vďaka projektu, na ktorom sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou.

Nezisková organizácia Áno pre život má dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením. Vznikla v roku 1998 za účelom pomoci tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi - obetiam domáceho násilia. Jej poslaním je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.

Áno pre život n.o. má vynikajúce výsledky, dobré meno, povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie.

„Už 15 rokov pomáhame tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi."Návrat späť