07. 09. 2015
Domov   >   Udalosti

Kardinál Duka požehnal Kaplnku sv. Lazára z Betánie

Dňa 30. augusta 2015 bola v Novej Bystrici slávnostne požehnaná kaplnka sv. Lazára z Betánie, ktorá sa tak stala prvou kaplnkou na Slovensku,

zasvätenou tomuto patrónovi. Kaplnka, ktorá vznikla okolo roku 1820, ako prvá kamenná stavba v obci, sa už roky nevyužívala a pre problémy so statikou jej hrozil úplný zánik. Najväčšie úpravy a v podstate dnešnú podobu získala medzi rokmi 1829 – 1831. Z iniciatívy historika PhDr. Mariána Liščáka, PhD., starostu obce Nová Bystrica, Ing. Jozefa Balačina a člena Slovenskej komendy rádu sv. Lazára Jeruzalemského, Ing. Marka Sobolu, PhD. vznikol pod záštitou lazariánskeho rádu spoločný projekt s obcou Nová Bystrica s cieľom obnoviť kaplnku. Projekt následne získal podporu miestneho správcu farnosti, Mgr. Stanislava Capiaka a diecézneho biskupa, Mons. Tomáša Galisa. Keďže kaplnku, prezývanú pôvodne u Andrisov, podľa lokality kde bola postavená, nebolo možné obnoviť na pôvodnom mieste bol celý objekt šetrne rozobratý a replika stavby bola znovu vystavaná na budúcom námestí obce.

Keďže obnova kaplnky bola partnerským projektom obce a Slovenskej komendy Českého veľkopriorstva Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského zúčastnili sa nedeľného slávnostného požehnania viacerí vzácni hostia z domova i zo zahraničia. Hlavným celebrantom svätej omše konanej pri tejto príležitosti v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici bol pražský arcibiskup a český prímas kardinál Dominik Duka OP, generálny kaplán rádu sv. Lazára, ktorý za účasti žilinského diecézneho biskupa, Tomáša Galisa, požehnal kaplnku sv. Lazára z Betánie. Slávnosti sa ďalej zúčastnil 50. veľmajster rádu sv. Lazára, gróf Ján Dobrzenský z Dobrzenicz, ktorý je zároveň českým veľkopriorom uvedeného rádu, knieža Karel Schwarzenberg, exminister zahraničných vecí ČR a poslanec českého parlamentu či Ladislav Snopko, exminister kultúry ČSFR. Prítomní boli aj viacerí zástupcovia rehoľných rádov kapucínov a dominikánov, ako aj členovia duchovných a rytierskych rádov pôsobiacich na Slovensku (Maltézsky rád, Nemecký rád, pápežský rád sv. Silvestra).

Samotnej slávnosti požehnania kaplnky predchádzali dva dni duchovnej obnovy pre miestnych farníkova členov rádu, ktorú viedol br. Jakubrafael Patay, kapucín zo Žiliny a kaplán Slovenskej komendy rádu sv. Lazára pod záštitou miestneho správcu farnosti, Stanislava Capiaka.

Hlavný celebrant nedeľnej slávnosti, kardinál Duka, vo svojej homílii upriamil pozornosť predovšetkým na príbeh a posolstvo sv. Lazára, ktorého Ježiš nazýva svojim osobným priateľom a bratom. Na tomto priateľskom a bratskom vzťahu je tiež postavená celá cirkev. O živote sv. Lazára podľa Duku vieme málo. Spolu so sestrami utiekol do Marseille v južnom Francúzsku, kde sa stal biskupom a kde už od svojho príchodu šíril spolu s nimi odkaz Ježiša Krista. Za najhorlivejšiu v kázaní evanjelia z tejto misie označil Duka práve Máriu Magdalénu, ktorá už vo Svätej zemi osobne svedčila o tom, že Kristus vstal z mŕtvych a že ho videla. Lazára nazval zvláštnym mužom, ktorý sa síce nepresadzuje hrdinskými skutkami, no napriek tomu získal od Pána veľký dar a stal sa jeho pravým priateľom. Na otázku aký zmysel má samotná kaplnka pre nás Duka povedal, že je to predovšetkým verejná výpoveď o pravom priateľstve. Keď v súčasnej dobe hovoríme o láske, hovoríme o nej najmä z pohľadu sexuality, ale láska bez priateľstva neexistuje, preto pri manželskom sľube verejne deklarujeme priateľstvo a vernosť.Celé dejiny cirkvi sú dejinami priateľstva a lásky, ale podľa Duku ešte nemáme nič vyhrané. O víťazstve môžeme hovoriť až vtedy, keď nás Pán vzkriesi obdobným spôsobom, ako vzkriesil Lazára z mŕtvych. Aj preto je kríž na erbe rádu sv. Lazára Jeruzalemského zelený, lebo zelená je farbou nádeje a očakávaného vykúpenia. Duka tiež poukázal na to, že v našom kultúrnom prostredí nazeráme na Lazára len vo významechoroby a bezmocnosti a že azda ide aj o akési nastavené zrkadlo nášmu súčasnému kresťanstvu, ktoré čelí mnohým krízam.Lazár však podľa neho nie je symbolom bezmocnosti, ale výrazom súrodeneckej lásky, priateľstva a rodinného puta, o čom svedčí aj to, ako Mária a Marta lipnú na svojom bratovi. Spomienka na sv. Lazára je preto výzva, aby sme dokázali, že vieme čo je skutočné priateľstvo a láska.

Po svätej omši sa celebranti, čestní hostia, zástupcovia prítomných rádov, obce, hasiči a spevokol odobrali v procesii ku kaplnke, kde slávnosť požehnania moderoval veliteľ Slovenskej komendy rádu sv. Lazára, Mgr. Radovan Ocsovay. V úvode slávnostnej posviacky vystúpili so svojimi príhovormi starosta obce, Jozef Balačin a za rád sv. Lazára, Marek Sobola, architekt a manažér projektu obnovy, s príhovormi o stručnej histórii kaplnky a použitých tradičných pracovných postupoch pri jej obnove. Kardinál Dominik Duka následne požehnal kaplnku a spolu s žilinským biskupom Tomášom Galisom a veľmajstrom rádu sv. Lazára grófom Jánom Dobrzenským z Dobrzenicz symbolicky zasadili lipu, ktorá má byť obrazom Kristovej lásky a priateľstva ku všetkým, ktorí ho podobne ako Lazár nasledujú úprimným srdcom. V závere slávnostnej posviacky starosta obce poďakoval prítomným hosťom, ako aj všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí podporili obnovu kaplnky. Ich mená sú uvedené na pamätnej tabuli upevnenej na kaplnke a verejne boli prečítané pred slávnostným zhromaždením. Slovenská komenda rádu sv. Lazára pri tejto príležitosti vydala pamätnú medailu, ktorú dostali všetci darcovia a prítomní čestní hostia.

Slávnosť pokračovala na agapé v kultúrnom dome, kde kardinál Duka, biskup Galis, veľmajster rádu sv. Lazára gróf Dobrzenský z Dobrzenicz a starosta obce Balačin podpísali a opatrili svojou pečaťou fundačnú listinu, ako aj filatelistické korešpondenčné lístky s prítlačou a pečiatkou, ktoré výhradne k tejto príležitosti vydala Slovenská pošta. Prítomní hostia tiež dostali sväté obrázky a brožúrku o histórii a obnove Kaplnky sv. Lazára z Betánie a o Svätolazárskom ráde, ktoré vo vlastnom náklade v počte tisíc kusov vydala Slovenská komenda rádu sv. Lazára.

Kaplnka sv. Lazára z Betánie bude slúžiť Novobystričanom, návštevníkom obce ako aj členom rádu sv. Lazára ku konaniu pobožností či ako miesto odpočinku a rozjímania v rámci integrálnej súčasti nového námestia. Okrem novej sochy biskupa Lazára z Betánie sa v nej nachádza aj pôvodná baroková socha Panny Márie z kaplnky postavenej ešte v roku 1820, ktorá prešla odborným reštaurovaním. Podľa tradície sa k nej konali procesie na sviatok Panny Márie Karmelskej, ktorá je popri sv. Lazárovi druhým najvýznamnejším patrónom lazariánov.

Päť dní po posviacke kaplnky sv. Lazára z Betánie, 4. 9. 2015, bola do schránky pod krížom na vežičke kaplnky vložená časová kapsula, obsahujúca fundačnú (zakladajúcu) listinu, ktorú podpísal veľmajster rádu sv. Lazára gróf Dobrzenszký z Dobrzenicz, generálny kaplán svätolazárskeho rádu, Jeho Eminencia kardinál Dominik Duka OP, žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a starosta Novej Bystrice, Jozef Balačin. Spolu s listinou bola do schránky vložená aj bronzová pamätná medaila, ktorú k príležitosti posviacky vydala obec Nová Bystrica, spolu s novou, nepoužitou sadou euromincí ročníka 2015. Kapsula je odkazom pre budúce generácie a prípadných obnovovateľov kaplnky, ktorí tam nájdu informácie o jej histórii.

autor: chev. Radovan Ocsovay, KLJ, veliteľ slovenskej komendy českého Veľkopriorstva
Fotografie: Lukáš MacekNávrat späť