26. 04. 2024

Synodálneho výstupu za našu diecézu

AKO byť synodálnou Cirkvou v misii?" AKO posilniť diferencovanú spoluzodpovednosť všetkých členov Božieho ľudu v misii?

Vhodnou prípravou na synodu o synodalite v našej diecéze bola pôstna reflexia s názvom Cesta obnovy života a vzťahov, ktorú sme začali na jar v roku 2019. Zmapovali sme pastoračný život v našich farnostiach a konkrétne požiadavky a ochotu zapojiť sa do života miestnej cirkvi. Ovocím bolo aj zriadenie Pastoračného fondu KROK na podporu pastoračných aktivít v Žilinskej diecéze.

A. Zhoda

Opäť sme sa vrátili k výstupom diecéznej syntézy, kde sme sa zamerali na najviac

rezonujúce podnety, ktoré sme zhrnuli do štyroch tematických oblastí.

· Prvá oblasť zahŕňa témy komunikácie - znaky čias, kultúrny kontext, individualizmus.

· Druhá oblasť sa venuje formácii a vzdelávaniu.

· Tretia oblasť je zameraná na Cirkev - vzťahy cirkevnej hierarchie a laikov, farnosť/diecézu, spoločenstvá a jednotu, službu spoločenstvu a spoločnosti, charitu.

· Štvrtá oblasť je zameraná na evanjelizáciu, misiu, svedectvo a slávenie.

B. Otázky na ďalšiu reflexiu

Zamýšľame sa, akú cestu komunikácie a formácie je vhodné zvoliť, aby bola podnetná pre participáciu laikov i klerikov? Ako sa vyhnúť formalizmu, aby zvolená forma i obsah komunikácie bol prijateľný a realizovateľný v kontexte súčasnej doby a jej existenciálnych, spoločenských a kultúrnych potrieb?

Druhá otázka na zamyslenie bola nasledovná: ktoré aktivity v diecéze už korešpondujú so synodálnym procesom a je žiaduce ich hlbšie rozvinúť, resp. doplniť o nové podnety, aby sme nevkĺzli do aktivizmu, ale aby sme boli vnímaví na vanutie Ducha Svätého, " zatiahli na hlbinu” a naša snaha sa vyznačovala kreativitou v pokoji, trpezlivosti a láske.

C. Návrhy

Uvádzame návrhy, ktoré vychádzajú zo započatej praxe a radi by sme ich rozvinuli a doviedli na všeobecnú, celodiecéznu úroveň. Jednotlivé aktivity zahŕňajú v sebe všetky štyri vyššie uvedené rezonujúce podnety z diecéznej syntézy.

1. Aktívne pôsobenie Diecéznej pastoračnej rady (DPR)

DPR postupne spracováva závery z pôstnej reflexie a v spolupráci s pastoračným fondom KROK pripravila už dva ročníky súťaže diecéznych a farských pastoračných projektov na podporu života a vzťahov. Po výzve Svätého Otca Františka zahájiť synodu v jednotlivých diecézach sa tejto úlohy zhostila Diecézna pastoračná rada, ktorá od zriadenia žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom v roku 2014 nepretržite, pravidelne a aktívne pracuje.

2. Budovanie farských pastoračných rád (FPR)

V diecéze začal v troch farnostiach pilotný projekt formačného kurzu pre členov FPR s pracovným názvom „Pokračovať v ceste". Kurz overujeme v troch farnostiach. Obsahom kurzu je ponúknuť sériu 6 stretnutí, ktoré pomôžu jednotlivcom prejsť od osobnej viery k angažovaniu sa vo farnosti na platforme farskej rady.

3. Hlbšie poznávanie významu liturgie

Vedomostný dlh v oblasti liturgie, na podnet liturgickej komisie, sme začali odstraňovať realizovaním podujatí v posledných dvoch rokoch: Formačný program trvalých akolytov; Formačné stretnutie chrámových hudobníkov a Konzultačné návštevy vo farnostiach, ktoré plánujú úpravu liturgických priestorov. Pre ďalšie obdobie je naplánovaný: Formačný program lektorov, Celodiecézna púť akolytov a tlač publikácie "Príručka akolytu”.

4. Budovanie farských charít

Aktuálne je v Žilinskej diecéze 35 farských charít, čo je takmer 1/3 farností našej diecézy. Združuje takmer 250 dobrovoľníkov. V každom ďalšom roku plánuje založiť 3-5 nových farských charít a zamerať sa na duchovnú formáciu a vzdelávanie dobrovoľníkov.

5. Rozvíjanie katechézy dospelých

Diecézny katechetický úrad okrem školskej katechézy ponúka farnostiam pomôcky a inšpirácie pre farskú katechézu, či konzultácie pre zodpovedných a spolupracovníkov v katechéze. Pre spoločenstvá a skupiny kresťanov pripravuje a osobne realizuje tematické a príležitostné katechézy, prednášky i duchovné obnovy pre dospelých.

6. Rozvoj Pastoračného fondu Žilinskej diecézy – KROK

KROK má vyčleneného kňaza pre napĺňanie svojho poslania, ktorým je vytvoriť Veľkú rodinu malých darcov, ktorým záleží na budúcnosti Žilinskej diecézy a majú záujem finančne podporiť nové možnosti pastoračných aktivít na diecéznej, dekanátnej ale najmä na farskej úrovni. V tomto Roku modlitby pastoračný fond KROK ponúka mobilnú aplikáciu Lectio divina, ktorá má už 6 500 odberateľov.

7. Ďalšia pastoračná a komunikačná formácia

· Diecézny Inštitút Communio v mesačníku Naša Žilinská diecéza už 11. rok informuje o dianí v diecéze, vo farnostiach a v Cirkvi na Slovensku i vo svete, vrátane synodálneho procesu, kde rozoberá i témy a výstupy určené Svätým Otcom Františkom.

· Reakciou na počúvanie, komunikáciu a dialóg s ľuďmi bola ponúknutá formácia pre kňazov, rehoľníkov a pastoračných spolupracovníkov-laikov vo forme semestrálneho vzdelávania s názvom Psychológia a viera. Od januára 2022 ho formou online stretnutí vedie už tretí rok psychologické centrum Enoia z Považskej Bystrice. (https://enoia.sk/)

· Diecézna sekcia Pastorácie rodín a prípravy snúbencov od roku 2012 buduje a rozvíja Dom prijatia pre rodiny RODINKOVO. Centrum organizuje formáciu snúbencov, ktorí majú záujem o prijatie sviatostného manželstva. Ďalej sa venuje pomoci a poradenstvu manželským párom a celým rodinám, ktoré potrebujú pomoc alebo radu pri prekonávaní problémov manželského života. Ambíciou centra je vytvoriť sieť aktívnych rodinných spoločenstiev vo všetkých farnostiach diecézy. Za týmto účelom organizuje: Víkendové kurzy prípravy na manželstvo v dekanátoch; Víkendové duchovné obnovy pre manželov, rozvedených a jednotlivých členov rodiny v Rodinkove; Program AMORIS pre manželov v dekanátnych mestách.

V Žiline 15.04.2024 vypracovali: Peter Holbička a Miriam Janegová


Na stiahnutie

Synodálny výstup DCZA apríl 2024.pdfNávrat späť