17. 01. 2014

Aktivita 17: Seminár pre farské charity – manažment

V stredu 13. novembra 2013 sa uskutočnilo záverečné štvrté stretnutie zo série Seminárov pre farské charity na tému manažment. Zúčastnilo sa 25 zástupcov farských charít z územia celej diecézy. Účastníkov na podujatí privítala lektorka Mgr. Michaela Uhrín-Sokolíková, ktorá aj celú akciu moderovala. Po nej sa zúčastneným prihovoril zástupca projektového tímu, Ing. Dušan Václav, ktorý prítomných oboznámil s projektom Stretnutia mladých - poznanie, orientácia, angažovanosť.Nasledovala hlavná prednáška od Ing. Magdy Veselskej, Dip Mgmt, ktorá okrem Slovenskej katolíckej charity pôsobí aj na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, kde učí predmety študijného programu Riadenie cirkevných a neziskových organizácií. Svoju prednášku venovala téme financie a manažment, pričom od úvodu zdôrazňovala, že zvlášť v priestore charity nie je všetko iba o peniazoch. Účastníkov takisto oboznámila s problematikou finančných výkazov a ukazovateľov, nákladov a rozpočtov.Po krátkej prestávke sa ujala slova p. Viera Janurová, ktorá pracuje na účtovnom oddelení Diecéznej charity Žilina. Účastníkom seminára vysvetlila rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom a náležitosti jednotlivých účtovných dokladov. Na záver boli predstavené najbližšie akcie a kampane charity. Zo stretnutia charitní dobrovoľníci neodchádzali naprázdno, pretože dostali tričká a zborník všetkých prednášok zo seminárov, ktoré boli takisto podporené vrámci projektu „Stretnutia mladých - poznanie, orientácia, angažovanosť" PL-SK/ZA/IPP/III/050 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská republika. 2007 – 2013.Návrat späť