17. 01. 2014

Aktivita 15: Seminár pre farské charity - médiá

16. októbra 2013 od 14.00-17.00 pokračovala ďalším stretnutím séria vzdelávacích seminárov pre dobrovoľníkov farských charít organizovaná Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinskou diecézou. Zúčastnilo sa 25 laikov z rôznych farností diecézy. Témou seminára boli médiá. V úvode sa prítomným prihovorili riaditeľ Diecéznej charity Žilina, Mgr. Peter Birčák a zástupca projektového tímu, Ing. Dušan Václav, ktorý účastníkov oboznámil s projektom Stretnutia mladých – poznanie, orientácia, angažovanosť a pripomenul, že Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská republika. 2007 – 2013. Hlavná lektorka seminára Michaela Uhrín - Sokolíková postupne uviedla vstup Mgr. Beáty Jarošovej, profesionálnej žurnalistky, ktorá účastníkom pripomenula dôležitosť informovanosti a médií opierajúc sa o dokumenty 2. Vatikánskeho koncilu. Po nej sa slova ujal Mgr. Miroslav Jaroš, ktorý oboznámil účastníkov s teóriou písania tlačových správ a ďalších žurnalistických výstupov. Po prestávke a občerstvení nasledoval praktický nácvik písania tlačových správ, kedy účastníci mali za úlohu naformulovať žurnalistický výstup o prebiehajúcom seminári. Stretnutie ukončila diskusia.
Návrat späť