KZ_dcZA-2-2018_časť 1-na zverejnenieKZ_dcZA-2-2018_časť 1-na zverejnenie
PDF dokument, veľkosť 511 kB
Pridané dňa: 07. 05. 2019

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici


Názov projektu:Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici”

Miesto realizácie projektu: Mesto Považská Bystrica

Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021J664-222-13

Kód projektu: 302021J664

Celkové oprávnené výdavky: 85 167,53 EUR

Výška NFP: 80 9090,15 EUR

Vlastné zdroje mesta: 4 258,38 EUR

Časový harmonogram: 02/2019 - 09/2019

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva - kód výzvy : IROP-P02-SC222-2016-13

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení

Trenčiansky samosprávny kraj

Stručný opis projektu: Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl prostredníctvom zlepšenia technického stavu odbornej učebne v ZŠ sv. Augustína.

Považská BystricaPovažská Bystrica
DOC dokument, veľkosť 65 kB
Pridané dňa: 18. 01. 2019
Strana: 1 2
Strana 2 z 2