08. 08. 2014

Rekonštrukcia historickej kaplnky v Novej Bystrici

V Novej Bystrici stojí okrem Kostola sv. Jána Krstiteľa aj ďalší sakrálny objekt:

kaplnka „u Andrisov". Archívny výskum, ktorý vypracoval miestny rodák, PhDr. Marián Liščák preukázal, že kaplnka bola postavená skôr ako kostol. Jeho Eminencia biskup Jozef Vurum podľa všetkého ešte pred uskutočnením kanonickej vizitácie v lete roku 1828 podnietil vedenie obce k výstavbe novej kaplnky. K rozsiahlejším stavebným prácam došlo najmä v auguste roku 1828. Napriek všetkým snahám sa stavba do príchodu biskupa nedokončila. V prácach sa pokračovalo ešte aj v roku 1829, kedy sa v objekte osadili okná a kachle, takže sa v ňom aj kúrilo. Úplným potvrdením dokončenia stavby je záznam „quitantie" (potvrdenky) o rekonštrukcii kaplnky od Lukáša Tormášiho z roku 1831: „Na zlati dwa walutalske ktere som ja nize podpisani za reparatiu Kaplni na Handrisowem od Ondreja Jonech Richtara dedinskeho skutečne prijal. Sig Uj-Besztercze die 28. Octob. Anno 1831, Farar Nowo Bistr." Kaplnka je v súčasnej dobe nevyužívaná, staticky narušená a hrozil jej zánik.

Vďaka M. Liščákovi, ktorý informoval o stave objektu Slovenskú komednu rádu sv. Lazara Jeruzalemského, vznikla myšlienka záchrany a rekonštrukcie kaplnky. Po stretnutí so starostom obce, Ing. Jozefom Balačinom bol vypracovaný plán a celková koordinácia rekonštrukcie stavby. Kaplnku však z technických a praktických dôvodov nie je možné rekonštruovať na jej pôvodnom mieste a preto sa objekt presunie na dôstojnejšie a reprezentatívnejšie miesto v obci – do priestoru pripravovaného námestia, ktoré bude pred kostolom sv. Jána Krstiteľa.

Nakoľko nie je známe jej predošlé zasvätenie, bude zasvätená sv. Lazarovi z Betánie a stane sa tak jediným sakrálnym objektom na území Slovenska zasväteným tomuto svätcovi. Rekonštrukcia objektu prebehne autentickými historickými postupmi, so zachovaním všetkých nedokonalostí, ktoré pripomínajú umelecko-remeselný odkaz našich predkov. Bude použitá tradičná vápenná omietka, strúhaný šindeľ a umelecké detaily vychádzajúce z ľudového staviteľstva spolu s pečaťou súčasnej modernej architektúry. V ďalších etapách obnovy sa zameriame na úpravu okolia, osvetlenie interiéru, realizáciu okenných vitráží a oltára s ikonou sv. Lazara či umelecky vypracovaný relikviár. Bude to tímová práca odborníkov, dobrovoľníkov a obyvateľov Novej Bystrice. V prípade úspešnej záchrany a rekonštrukcie objektu, bude usporiadaná slávnostná vysviacka kaplnky. Rekonštrukcii kaplnky požehnal aj otec biskup Tomáš Galis, ktorý uvítal aktivity smerujúce k záchrane odkazu a dedičstva našich otcov.

Pre účel obnovy objektu bol obcou Nová Bystrica zriadený transparentný účet č. 5029 149 493/0900 (http://transparentneucty.sk/), na ktorý v prípade Vášho záujmu pomôcť záchrane kaplnky môžete posielať finančné príspevky. Darcovia, ktorí prispejú nad 50,- € budú pri vysvätení kaplnky obdarovaní ďakovnou pamätnou medailou. Pri poskytnutí finančného daru minimálne 100,- € bude každý darca uvedený na pamätnej tabuli osadenej na kaplnke. Darcovia budú môcť nahliadnuť do hospodárenia s vyzbieranými prostriedkami na Obecnom úrade v Novej Bystrici.

Rád svätého Lazara Jeruzalemského je katolícky rytiersky rád, ktorého história siaha až do doby križiackych výprav (http://www.rslj.sk/). Je dynastickým rádom pod ochranou Francúzskeho kráľovského domu, a je uznaný Čestnou légiou (fr. Légion d’Honneur), ktorá je vládou Francúzskej republiky poverená evidenciou a správou čestných titulov a hodností. Na medzinárodnej úrovni je rád registrovaný v Luxembursku. Na Slovensku pôsobí Slovenská komenda rádu sv. Lazara Jeruzalemského, ktorá je hlavným koordinátorom projektu rekonštrukcie kaplnky. Najvyšším duchovným predstaviteľom celého rádu je Jeho Eminencia kardinál Dominik Duka, OP, pražský arcibiskup a prímas Česka, ktorý zastáva funkciu generálneho kaplána rádu. 50. veľmajstrom rádu bol v roku 2009 zvolený gróf Ján Dobrzenský z Dobrzenicz.

Hlavným poslaním rádu sv. Lazara je ochrana katolíckej viery a pomoc všetkým, ktorí si sami pomôcť nedokážu – teda najmä chorým, väzneným, prenasledovaným a zajatcom. Jedným z nosných projektov rádu je Lazariánska pomoc (ďalej LP), ktorej zriaďovateľom je Slovenská komenda Českého veľkopriorstva (http://zelenykriz.sk/). LP poskytuje predovšetkým charitatívnu podporu zdravotníckym zariadeniam pre paliatívnych pacientov a centrá sociálnych služieb. Medzi jej patronátne zariadenia patrí hospic DOM Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici a mariánske pútnické miesto v Starých Horách. Lazariánska pomoc prevádzkuje zásahovú skupinu predlekárskej zdravotníckej pomoci a zaisťuje bezplatný pitný režim na katolíckych slávnostiach a púťach.

Ing. Marek Sobola, PhD. 

Foto 1: Kaplnka na jeseň 2013 (foto: M. Sobola)
Foto 2,3: Kaplnka v máji 2014 (foto: M. Sobola)
Foto 4: Návrh rekonštrukcie (foto: M. Sobola)
Návrat späť