05. 06. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Sláva!

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Na túto slávnosť v liturgických textoch veľakrát zaznieva volanie: „Sláva!" Nielen počas Sláva Bohu na výsostiach, ako to spievame každú nedeľu, ale oveľa častejšie. Akoby nám tým Boh hovoril, že slávnosť Najsvätejšej Trojice nie je časom teologických debát a špekulácií, ako to vlastne s tou Trojicou je, ale je výnimočným časom jeho oslavy. Prečo?

Mojžiš v prvom čítaní prejavuje dôveru Bohu, keď ho prosí, aby išiel s ľudom, ktorý vedie do zasľúbenej zemi. Veď je to Boh, ktorý o sebe hovorí: „Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný" (Ex 34, 6). Apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom hovorí o Bohu lásky a pokoja (pozri 13, 11). A evanjelista Ján cituje slová Božieho Syna, ktorý o svojom Otcovi hovorí ako o milujúcom otcovi: „... ktorý tak miloval svet..." (Jn 3, 16).

Nečudo, že v responzóriovom texte (dnes je z Knihy proroka Daniela) voláme Bohu na slávu: „Chvála ti a sláva naveky," lebo Boh je slávny v celom svojom stvorení, v každom svojom konaní.

Dobre, to sú texty Písma. Čo však s nimi?

Je nedeľa. Dostali sme do daru čas, aby sme volanie na slávu svojmu Bohu realizovali nielen v kostole, ale aj mimo neho. Ako to urobiť?

Aktualizáciou pre svoju vlastnú situáciu. Môžem si zobrať postupne každé slovo, ktoré v dnešných textoch vyjadruje nejakú Božiu vlastnosť, a popremýšľať, pospomínať, ako sa táto vlastnosť môjho Boha prejavila v mojom živote. Kedy bol Boh ku mne milosrdný? A kedy láskavý? Zakúsil som jeho zhovievavosť? Vnímal som, že verne stojí pri mne? Vedel som, že ma miluje, aj keď okolo mňa sa rúcal svet? Kedy mi dal schopnosť prejaviť niekomu lásku a priniesť mu pokoj? Nech ako odpovede na tieto otázky znejú slová vďaky, chvály, možno aj ľútosti a vyznania slepoty či hluchoty.

Keď hovoríme o našom Bohu, že je taký či onaký, nemáme na to len náš ľudský slovník. Máme tiež srdce, ktoré je Božím dielom a darom. Ak nám slová niekedy nestačia, upriamme na Boha svoje srdce a to nech ho oslavuje. Pohľadom, piesňou, vďakou, radosťou. Chvením...

Chvála ti a sláva naveky, milovaný Bože!


20140669_bn.jpg


Na stiahnutie

7. 6. 2020.docNávrat späť