10. 01. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána: Sluha

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Dnešný sviatok nám ponúka tému, ktorú nemáme veľmi radi, respektíve nevieme si s ňou rady. Ježiš ako Služobník. Vidí sa nám to na Božieho Syna dehonestujúce. Oveľa viac sa nám páčia tituly Pán, Kráľ, Vykupiteľ či Spasiteľ... Ale Služobník?

Veru tak, Služobník. Spomeň si na Ježiša, ako sa dotýka malomocného. Predstav si, ako hľadí s láskou na ľudí, ktorí k nemu prichádzajú. Pozri sa, ako objíma a požehnáva deti. Iste vieš, čo povedal cudzoložnej žene či Samaritánke pri studni. Prečítaj si jeho podobenstvá milosrdenstva v Lukášovom evanjeliu. Áno, tu všade je Ježiš sluhom. Slúži uboleným, opusteným, chorým, trpiacim ľuďom okolo seba – dokonca kriesi mŕtvych! – a prináša im radostnú zvesť o milujúcom Otcovi. Bez Ježiša – Sluhu by sme sotva mohli spoznať milosrdného Otca.

Dnešný sviatok je teda dňom vďačnosti Ježišovi, ktorý „si vzal prirodzenosť sluhu... stal sa poslušným až na smrť" (Flp 2, 7. 8). Nemusel. Mohol byť kráľom a len rozkazovať – taký obraz panovníka máme totiž zafixovaný vo svojich predstavách. A Ježiš skutočne je Kráľ – ale Kráľ, ktorý slúži. Apoštol Peter to vyjadril takto: „A on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom" (Sk 10, 38). „Dobre robí všetko..." (Mk 7, 37).

Rozumieš? Boží Syn na tejto zemi drel. Slúžil. Bol úplne pre ľudí. Zjavil nám tým Otca, ktorý sa o nás ustavične stará. Ani na chvíľu nás nenechá bez svojej pomoci, bez svojej lásky.

A načo to robil? Aby sme boli ako on. Ukázal nám, že vládnuť znamená slúžiť. Nie vyhlasovať: „Spravíme poriadok!", ale hľadať cestu lásku, citlivého dotyku, milého pohľadu...

Toľko nám treba na sebe zmeniť... Tento deň, posledný deň Vianočného obdobia, je veľmi vhodný na to, aby sme si sadli k Ježišovi a porovnali sa s ním. Napríklad cez slová proroka Izaiáša v Prvej piesni o Pánovom služobníkovi: „Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo" (Iz 42, 2 – 3).

Som Pánov služobník? Alebo sa správam ako nehodný kráľ, pyšne a naduto? Chcem robiť poriadky, alebo chcem privádzať ľudí k Ježišovi? Dokážem mať milé slovo pre toho, kto je na dne a nik mu neprejavuje lásku? Možno bratovi či synovi, ktorý ti práve povedal, že sa rozvádza. Možno šéfovi, ktorý ťa práve vyhodil zo zamestnania. Možno žiakovi, ktorému si práve dal päťku. Možno mame, ktorá ti práve dala zaucho a nepustila na diskotéku. Možno dcére, ktorá prišla domov o tretej nad ránom, podpitá či nadrogovaná...

Koľko je bolesti v tomto našom svete, ktorá potrebuje, aby sa jej Ježiš – Sluha dotkol. Má však na to len tvoje ruky. Len tvojimi ústami môže povedať milé slovo. Len tvojimi nohami môže prísť tam, kde chce slúžiť.

Ježiš bol pokrstený, aby slúžil. Načo si bol pokrstený ty?


20140647_bn.jpg


Na stiahnutie

12. 1. 2020.docNávrat späť