20. 03. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu: Žiť z viery

V dnešných liturgických čítaniach vnímam akúsi gradáciu. 
Najprv prorok Samuel dostáva praktické školenie o tom, ako sa na ľudí i svet pozerá Boh: „Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca" (1 Sam 16, 7b). V evanjeliu potom dostávajú podobné školenie Ježišovi učeníci: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky" (Jn 9, 3). Žalmista v známom žalme ukazuje, ako sa správa človek, ktorý verí, že Boh hľadí do srdca a že zjavuje svoje skutky: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou" (Ž 23, 4a). Apoštol Pavol už vníma kresťanov ako „dobre vyškolených" ľudí a hovorí im vetu, ktorej potrebujeme stále veriť: „... teraz ste svetlom v Pánovi" (Ef 5, 8).
Sme dnes v situácii, keď viac ako inokedy potrebujeme žiť zo svojej viery. Bez účasti na Eucharistii, bez viditeľného spoločenstva Cirkvi, ohrození, hoci zatiaľ nie bezprostredne, chorobou i smrťou sa každé ráno i večer staviame pred tvár nášho Boha a vyznávame, že mu veríme. Nevieme, či nás ušetrí pre ďalší život na zemi, alebo či už sa blíži čas nášho presunu do večnosti, ale veríme mu, že nás vedie po správnych chodníkoch.
Naša viera má však aj druhú stranu. Keby sme sa dnes Ježiša opýtali, kto zhrešil, že sa dejú také veci, neviem, či by nám odpovedal tak, ako to povedal o slepom od narodenia (pozri Jn 9, 3). Všetci máme niečo na rováši. Veľmi ma preto oslovila modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, v ktorej veľmi jasne pomenúva previnenia našej doby. Veľmi odporúčam modliť sa ju. Nájdete ju tu: www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera . Je oslavou Boha, vyznaním hriechov, obsahuje ľútosť i dôveru v Božie milosrdenstvo, je v nej nádej na záchranu...
Tým, že sa učíme hľadieť na našu situáciu očami viery – očami Boha, stávame sa svetlom pre ľudí okolo seba. Nemáme posilu prijímania Eucharistie, ale to neznamená, že Boží život v nás sa umenšuje či tratí. Pokiaľ odmietame hriech, stále sme svetlom. Máme v týchto dňoch veľmi zodpovednú úlohu – udržiavať nádej a umenšovať strach. Lebo pre toho, kto je svetlom v Pánovi, vždy platí: „Ježiš je Pán!"

Na stiahnutie

22. 3. 2020.docNávrat späť