14. 03. 2014
Domov   >   Ostatné   >   Kostoly   >   Dekanát Bytča

Farský kostol sv. archanjela Michala (13. st.)

Predpokladá sa, že kostol bol postavený v 14. storočí, nesie znaky románskeho a gotického slohu. Kostol malo v patronáte Bytčianske panstvo, v 2. polovici 16. storočia prešiel generálnou prestavbou. Na pôvodnom portáli bol nápis z roku 1576, že kostol je zasvätený sv. Michalovi. Okolo kostola sa pochovávalo, bližšie k chrámu boli pochovaní šľachtici a hradní páni hričovského panstva.
V roku 1616 dal Juraj Thurzo kostol zrenovovať do renesančnej podoby. Nadstavili vežu kostola (v dolnej časti gotické okná, v hornej už renesančné) na rohoch múrov vznikli renesančné sgrafitá. Vnútro kostola bolo vybavené dreveným kazetovým stropom. V roku 1708 kostol postihol požiar, ktorý ho poškodil, preto bol nahradený klenbou z tufového kameňa. Tá je umiestnená nižšie ako kazetový strop, o čom svedčia zvyšky malieb nad klenbou na povale - fragmenty väčších výtvarných celkov – Narodenie Pána, Klaňanie sa Troch kráľov, Posledná večera, Nanebovstúpenie Pána... Podľa odborníkov pochádzajú zo 14. storočia. Čiastočne boli zreštaurované v roku 1964. Pod kostolom sa nachádza aj krypta. V roku 1807 kostolu pribudla kamenná obkládka na rohoch kostola, jej časti sú zachované dodnes.
Oltár Božského Srdca Pána Ježiša a krstiteľnica pochádzajú z druhej polovice 19. storočia, sú v pseudogotickom slohu. Z tohto obdobia pravdepodobne pochádzal i drevený hlavný oltár.
Medzi svätyňou a loďou kostola je priestranná priečna loď v podobe dvoch postranných polygonálnych kaplniek, postavená v rokoch 1884 – 1885. V lodi je hrebienková krížová klenba.

V rokoch 1910 – 1912 kostol vymaľoval Jozef Hanula. Z jeho malieb sú dodnes zachované maľby v bočných kaplnkách, v severnej anjeli adorátori, v južnej anjeli remesiel.
V 50. rokoch 20. storočia bol drevený hlavný oltár nahradený travertínovým oltárom. V 60. rokoch boli zrekonštruované okná vo svätyni, románsky portál pod vežou a renesančný portál do sakristie. Došlo aj k ďalším rozsiahlym opravám (strecha, fasáda, obnovenie renesančných sgrafít).
V roku 1970 loď kostola vymaľoval akademický maliar, národný umelec Vincent Hložník. Na tejto práci sa podieľala i Hložníkova manželka Viera, synovia Peter a Pavol a nevesta Silvia Andrašovanová.

Maľby znázorňujú Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie, apoštola Petra, sv. Michala, Pannu Máriu, sv. Lukáša, návrat márnotratného syna, výjavy zo Zjavenia sv. Jána. V bočných lodiach prof. Hložník zhotovil mozaiky Zvestovania a Narodenia Pána. V oknách bočných kaplniek sú vitráže zobrazujúce obrátenie sv. Pavla, cirkevných otcov, svätcov a pápežov 20. storočia, vo svätyni vitráže postáv apoštolov.
V roku 2000 v kostole prebehla rozsiahla vnútorná rekonštrukcia (podlahové kúrenie, nahradenie travertínového hlavného oltára drevenými zástenami, centrálne umiestnenie obetného stola a svätostánku, spovednica – vnútorné vybavenie podľa návrhov akad. arch. Márie Sabovej).
V nasledujúcich rokoch bol zväčšený chór, opravený organ a fasáda (v predrenesančnej podobe bez farebných ozdôb na rohoch múrov), vyhotovené nové oplotenie a chodníky okolo kostola. V posledných rokoch boli zreštaurované Hanulove maľby v severnej kaplnke.

Kostol sv. Michala archanjela je národnou kultúrnou pamiatkou. Je však najmä miestom prežívania Božej prítomnosti a spoločenstva veriacich farnosti.

Zdroj: Sládková, A. a kol.: Dolný Hričov 1208 – 2008. Žilina : TIMEPRINT, 2008, ISBN 978-80-969997-2-9, str. 128 – 136.

Panoráma farského kostola sv. archanjela Michala v Dolnom HričoveNávrat späť