10. 06. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Školy a škol. zariadenia   >   Spojené školy

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

  • Materská škola sv. Jána Bosca
  • ZŠ sv. Jána Bosca
  • Gymnázium sv. Jána Bosca
  • Stredná odborná škola - SOŠ informačných technológií 

Trenčianska 66/28
018 51 Nová Dubnica
riaditeľIng. Jozef Imrišek
Zástupca ZŠ:  042/443 23 83
Zástupca G.:  042/443 23 82
Ekonómka:    042/443 23 82
Fax:              042/443 23 82
E-mail:          zs@ssnd.sk
Web:             www.ssnd.sk

Školský klub detí - súčasť SŠ sv. Jána Bosca
Cirkevná školská jedáleň pri SŠ sv. Jána Bosca

Profil školy

MÚDROSŤ, MRAVNOSŤ a LÁSKA sú tri piliere našej školy. Vzdelávanie neoddeľujeme od výchovy a vedomosti spájame s formovaním osobnosti žiaka. "Poznanie, keď sa postaví do horizontu viery, sa stáva múdrosťou a víziou života. Jednotlivé predmety poskytujú nielen poznatky, ktoré si treba nadobudnúť, ale aj hodnoty, ktoré si treba osvojiť a pravdy, ktoré treba objaviť." (KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, Rím 1997)

Svoju identitu vidíme vo výchovnej oblasti zameranej na duchovný rast a hodnotovú orientáciu v súlade s učením Magistéria Cirkvi.
Viaceré edukatívne ciele sa premietajú aj do vlastnej kultúrnej a spoločenskej činnosti, ktorou sa škola prezentuje v meste pôsobiska, v regióne i v diecéze.

V dnešnej dobe plnej agresivity a rozpadu klasických mravných hodnôt, je dôležité akcentovať staré kresťanské hodnoty – lásku k blížnemu, pracovitosť, striedmosť, čestnosť, úctu k rodičom
a rodine vôbec.
Európska kultúra vychádza z tradícií kresťanského školstva a v európskom kontexte je štúdium na cirkevnej škole vysoko oceňované.

FAKTY A ČÍSLA:

  • 100% pedagógov je plnekvalifikovaných
  • Viac ako 20% pedagógov má doktorát alebo druhú atestáciu
  • Štátny vzdelávací program identický so štátnymi gymnáziami
  • Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, informatiky a predmetov s etickým zameraním

 

Základná škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, na počítačovú gramotnosť a ďalšie kognitívne požiadavky, vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu.

Gymnázium poskytuje kvalitné, štátom monitorované vzdelanie podľa záväzných osnov a štandardov, pripravuje na nový typ maturitných skúšok v stanovených stupňoch náročnosti, ale nezanedbáva ani kultivovanie srdca a charakteru vlastným duchovno-výchovným programom.

V školskom roku 2012/2013 sme otvorili novú súčasť spojenej školy - Strednú odbornú školu sv. Jána Bosca s maturitným študijným odborom technické lýceum.

Naša škola vznikla ako kresťanská škola a vo svojej výchove sa snaží o napĺňanie preventívneho výchovného systému sv. Jána Bosca.
Návrat späť