04. 03. 2014

Centrum voľného času Božej tváre v Martine

Jilelmníckeho 59
036 01 Martin

Riaditeľka: Mgr. Jana Petrášová
Administrat.: 043/428 82 84
E-mail: cvcbt@cvcbt.sk
Web: www.cvcbt.sk

Centrum voľného času Božej tváre (CVČ BT) je kresťanské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktorého poslaním je počas celého roka ponúkať predovšetkým deťom a mládeži, ale aj ich rodičom, prípadne iným záujemcom voľnočasové aktivity napomáhajúce všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt i telesných schopností.
CVČ BT zabezpečuje taký program, ktorý im pomáha objavovať a rozvíjať vlastné schopnosti, zručnosti, tvorivosť, v zmysle zásad zdravia a psychohygieny. Na tento cieľ sú zamerané rozmanité rekreačné a športové podujatia, kultúrno-spoločenské aktivity, záujmové krúžky, kurzy, atď., ako aj prázdninové tábory, zájazdy a iné oddychové akcie.

CVČ BT organizuje svoju činnosť formou záujmovej činnosti, ktorú realizujú interní aj externí pracovníci pod vedením riaditeľa CVČ BT prostredníctvom:

  • pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kurzoch, mládeže, rodičov s deťmi, duchovnej prípravy a vzdelávania detí a mládeže
  • príležitostnej činnosti vo forme jednorazových aktivít alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí
  • spoločenských akcií
  • vzdelávacej a informačnej činnosti za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb človeka
  • podpory mimoškolských aktivít a využitia voľného času
  • prázdninovej činnosti pre deti a mládež formou stálych, prímestských, putovných a víkendových táborov a sústredení, ako aj denných letných podujatí
  • pedagogického dozoru a organizačnej činnosti počas podujatí CVČ BT nariadených riaditeľom

 Návrat späť