Cirkevné centrum voľného času Považská Bystrica Rozkvet

Rozkvet 2047
017 01 Považska Bystrica
(8. základna škola v Pov. Bystrici)

Poverená vedením: PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD.
Telefón: 042/432 68 71
Web: http://saletinirozkvet.webnode.sk/cirkevne-centrum-volneho-casu/
E-mail: 

 

Centrum voľného času Strom v Žiline

Smreková 39
010 07 Žilina

Riaditeľka: Mgr. Anna Badžgoňová
Sekretariát: 0910 940 414
E-mail: strom@strom-cvc.sk
Web: www.strom-cvc.sk

Centrum voľného času Božej tváre v Martine

Jilelmníckeho 59
036 01 Martin

Riaditeľka: Mgr. Jana Petrášová
Administrat.: 043/428 82 84
E-mail: cvcbt@cvcbt.sk
Web: www.cvcbt.sk

Centrum voľného času Božej tváre (CVČ BT) je kresťanské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktorého poslaním je počas celého roka ponúkať predovšetkým deťom a mládeži, ale aj ich rodičom, prípadne iným záujemcom voľnočasové aktivity napomáhajúce všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt i telesných schopností.
CVČ BT zabezpečuje taký program, ktorý im pomáha objavovať a rozvíjať vlastné schopnosti, zručnosti, tvorivosť, v zmysle zásad zdravia a psychohygieny. Na tento cieľ sú zamerané rozmanité rekreačné a športové podujatia, kultúrno-spoločenské aktivity, záujmové krúžky, kurzy, atď., ako aj prázdninové tábory, zájazdy a iné oddychové akcie.

CVČ BT organizuje svoju činnosť formou záujmovej činnosti, ktorú realizujú interní aj externí pracovníci pod vedením riaditeľa CVČ BT prostredníctvom:

  • pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kurzoch, mládeže, rodičov s deťmi, duchovnej prípravy a vzdelávania detí a mládeže
  • príležitostnej činnosti vo forme jednorazových aktivít alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí
  • spoločenských akcií
  • vzdelávacej a informačnej činnosti za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb človeka
  • podpory mimoškolských aktivít a využitia voľného času
  • prázdninovej činnosti pre deti a mládež formou stálych, prímestských, putovných a víkendových táborov a sústredení, ako aj denných letných podujatí
  • pedagogického dozoru a organizačnej činnosti počas podujatí CVČ BT nariadených riaditeľom

 

Centrum voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste

Jesenského 2928,
024 04 Kysucké Nové Mesto

Riaditeľka: 
Telefón: 0911 176 111
E-mail: centrumsvjakubknm@gmail.com
Web: www.cvcjakub.sk

Sme cirkevné centrum voľného času, ktoré vzniklo v januári 2007. Naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev. Ponúkame deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.


 

Súkromné centrum voľného času Laura v Dubnici nad Váhom

Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľka: Mgr. Marta Baňasová

Súkromné centrum voľného času Laura je školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Laura, združenie mladých. Je neziskovou organizáciou. V našej činnosti spolupracujeme so zriaďovateľom, so sestrami saleziánkami, taktiež s rímsko-katolíckou farnosťou Dubnica nad Váhom, mládežníckou organizáciou DOMKA, s Cirkevnou školou sv. Dominika Sávia. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Cirkevné centrum voľného času v Beluši

Farská 1158
018 61 Beluša
Riaditeľka: Mgr. Vlasta Orgoníková
Sekretariát: 042/426 01 36
Fax: 042/411 12 60
E-mail: riaditelka@ccvcbelusa.sk
Web: http://www.ccvcbelusa.sk/uvod.php