16. 12. 2015

Adventné 24x7

príprava srdca na narodenie Lásky. Jednou z foriem adventnej prípravy na Vianoce – na príchod Ježiša, ktorý je Svetlom sveta,
je v rajeckej farnosti celotýždňová nonstop adorácia 24x7. Téma adorácie: Som strážcom svetla. Na začiatku Roku milosrdenstva si v tomto týždni chceme vyprosovať dar milosti konať skutky milosrdenstva, a tak byť v svojom prostredí strážcom svetla. Panel na modlitby je v tmavej farbe, čo predstavuje svet, prostredie bez Ježiša. Na farebnú kartičku môžeme napísať meno človeka, rodiny, práce, školy – oblasť, ktorá sa nachádza v „tme", a do ktorej chceme modlitbami a svojimi skutkami prinášať svetlo. Postupným pribúdaním farebných kartičiek na tmavom paneli symbolicky vyjadríme, že modlitby a skutky milosrdenstva rozjasňujú naše okolie i svet.
Inšpiráciu na konkrétne skutky milosrdenstva je možné nájsť v kostole na Stole pomoci. Nachádzajú sa na ňom letáčiky, či odkazy na organizácie vo farnosti i mimo nej, kde je možné poskytnúť pomoc – modlitbou, pomocou, darom.
Počas týždňa je okrem tichej adorácie aj možnosť denne sa zúčastniť rorátnej sv. omše, či spoločnej modlitby doprevádzanej spevmi o 18:30 h, ktorou sa chceme spojiť s modliacimi sa na Námestí sv. Petra v Ríme pri príležitosti Roku milosrdenstva.Návrat späť