25. 07. 2016

7. diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne

Uplynulý víkend sa vo Farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny konala 7. diecézna púť starých rodičov žilinskej diecézy. 

Púť navštívil veľký počet pútnikov, mnohých z nich v nedeľu na slávnostnú sv. omšu priviezol historický vláčik, špeciálne vypravený pre túto príležitosť. Púť sa začala v sobotu podvečer a po nočnom mládežníckom programe vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou o 10.00 h, ktorú celebroval apoštolský nuncius na Slovensku, jeho excelencia Mons. Mario Giordana. Hneď v úvode sv. omše privítal vzácnu návštevu administrátor Farnosti Lednické Rovne Stanislav Stolárik v mene pútnikov i v mene žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Pozvanie vzácneho hosťa na púť je práve jeho najväčšou zásluhou, čím sa pútnikom dostalo veľkej pocty. Administrátor farnosti počas privítania pripomenul, že žilinský diecézny biskup sa v identickom čase konania púte zúčastňuje prípravných stretnutí na svetové dni mládeže v Krakove, a vyzval pútnikov, aby jeho úsilie zahrnuli do svojich modlitieb počas slávenia sv. omše.

V úvode svojej homílie pán nuncius poďakoval žilinskému diecéznemu biskupovi a administrátorovi farnosti za pozvanie na diecéznu púť starých rodičov a za srdečné prijatie. Zároveň tlmočil veriacim pozdrav od pápeža Františka, odovzdal im jeho požehnanie a vyzval ich k modlitbám za neho. Zdôraznil jeho príklad, ako človek i v pokročilom veku môže prežívať svoj život viery. Častokrát totiž v jeho postojoch a jeho konaní aj napriek svojmu veku a rôznym ťažkostiam, môžeme vidieť, ako sa neustále snaží pomáhať iným. Ako je otvorený voči tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Takto všetkým dáva cez svoj život a vnútorné bohatstvo, ktoré je tak silné, svoje otcovské srdce. A toto dáva skutočný zmysel nášmu životu. Dary bohatstva, ktoré pramení z nášho intímneho vzťahu s Bohom, sa máme snažiť darovať svojim blížnym, aby každý mohol spoznať lásku, ktorou nás miluje Boh a ktorá prevyšuje akúkoľvek našu predstavu a kategórie tohto sveta. V ďalšej časti homílie apoštolský nuncius upriamil pozornosť na ideál ženy podľa liturgického čítania slávnosti z Knihy Prísloví. Konať dobro, žiť striedmo a vystierať svoje ruky k chudobným sa však netýka len žien, ale každého človeka bez rozdielu. Aj keď čas plynie a roky pribúdajú, neznamená to, že by sme strácali schopnosť rozdávať dobro, ktoré Boh vložil do každého jedného z nás. Naopak, kým udržiava náš život na tejto zemi, sme stále pozvaní byť darom pre druhých, pre tých, ktorých máme okolo seba. V závere vyzval pútnikov k vzývaniu patrónov pútnického miesta sv. Joachimovi a Anne, ktorí sú pekným príkladom obetavého života, aby im pomohli prežívať ich jedinečné povolanie a aby tak mohli stále viac zakúšať jedinečnú Božiu lásku, ktorá čím viac sa ňou veriaci delia s blížnymi, tým viac sa rozlieva v ich srdciach.

Autor príspevku: Stanislav Stolárik, administrátor Farnosti Lednické Rovne Návrat späť