15. 03. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu: Pevne stáť

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dnes chcem písať o pevnom ukotvení v Kristovi. V tom, ktorý vstal z mŕtvych. Svätý Pavol to vyjadril v Liste Filipanom slovami: „Pevne stojte v Pánovi" (4, 1). V Liste Kolosanom použil iné slová: „Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere" (2, 6 – 7). Prečo práve o tomto píšem?

Žijeme v zložitej dobe (tak ako každá generácia v svojom čase :-)). Aj nami môže zmietať „hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu" (Ef 4, 14). Možno si ani neuvedomujeme, ako sa nechávame ovplyvňovať myslením, hovorením a konaním ľudí, ktorí nežijú podľa Božieho zákona. Preto Pavol pridáva výzvu: „Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista" (Ef 4, 15).

Pozri sa na Abraháma. Boh s ním chce uzavrieť zmluvu, no „prenikla ho veľká, príšerná hrôza" (Gn 15, 12), Abrahám neušiel. Ostal napriek hrôze a výsledkom bola zmluva, ktorej sme dedičmi. Pevne stál v Pánovi...

Pozri sa na Petra, Jakuba a Jána. Ježiš sa pred nimi premieňa a tým im akoby hovorí: „Prídu príšerné dni. Utrpenie, hrôza a smrť. Ale vy pevne stojte, lebo vidíte ‚za‘ tie udalosti." Ich život je dôkazom, že po zoslaní Ducha Svätého pevne stáli v Pánovi.

Pozri sa na žalmistu, ktorým je zrejme kráľ Dávid. Jasne vyznáva svoju dôveru v Pána: „Pán je moje svetlo a moja spása... Pán je ochranca môjho života... Ty si moja pomoc" (Ž 27, 1ac. 9c). Pevne stojí v Pánovi. No zároveň vie o svojej slabosti, preto volá o pomoc – aby nezakolísal: „Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa..." (27, 9ab). Pri svätej omši spievame len časť z tohto žalmu, ale stojí zato, aby si si ho dnes prečítal a premodlil celý. To je totiž jeden zo spôsobov, ako „pevne stáť v Pánovi" – volať k Pánovi a pripomínať si jeho lásku a moc. A Dávid to zvládal. Vrátane zlyhaní... keď konal pokánie a znova pevne stál.

Ako to vyzerá s tebou? Čo najviac ovplyvňuje tvoje zmýšľanie, hovorenie, konanie? Celebrity? Politici? Novinári a prieskumy verejnej mienky? Kamaráti? Alebo Boh a jeho slovo?

Nájdi si v Knihe Jozue 8. verš v 1. kapitole, nauč sa ho naspamäť a uč sa podľa neho konať. Potom budeš pevne stáť v Pánovi. A nezabudni: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (2 Tim 3, 16 – 17).

Tak som ťa ohádzal Božím slovom a je na tebe, či mu dovolíš vstúpiť do svojho srdca a upevniť ťa v Pánovi, alebo ho zmyješ slovami nie Božích ľudí...


20140601_bn.jpg


Na stiahnutie

17. 3. 2019.docNávrat späť