20. 10. 2017

Výberové konanie

Kongregácia školských sestier sv. Františka, J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina,


v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Gymnázia sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina

s nástupom ihneď alebo podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie I. atestačnej skúšky resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov

 

Ďalšie požadované predpoklady

 • občianska bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť školskej legislatívy a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • aktívne vyznávanie kresťanských hodnôt
 • schopnosť a predpoklady vychovávať v kresťanskom duchu
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži
 • zdravotná spôsobilosť na riadiacu prácu

 

Požadované doklady

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • profesijný životopis a motivačný list
 • potvrdenie o pedagogickej praxi
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • krstný (sobášny) list
 • odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača
 • referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa
 • koncepcia riadiacej práce riaditeľa cirkevnej školy a duchovno-výchovný program školy (písomne)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Podanie žiadosti a účasť na výberovom konaní

Termín podania: do 21. novembra 2017 (12.00 hod.)

Adresa: Kongregácia školských sestier sv. Františka

J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina

Obálku označiť „Výberové konanie - neotvárať"

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie: Zriaďovateľ – tel. 041 5640862, 5003535 , e-mail: provinciaosf@gmail.com

Žilina 20. októbra 2017


Na stiahnutie

Vyhlásenie VK-GSF.pdfNávrat späť