13. 07. 2018

9. diecézna púť starých rodičov

Žilinská diecéza a Farnosť Lednické Rovne vás pozývajú na duchovné obohatenie a upevnenie viery vo večné a pravé hodnoty života prostredníctvom púte k sv. Joachimovi a Anne.
Program

28. júla 2018 – sobota
18.00 - 20.00 spovedanie pri príležitosti púte
18.05 privítanie pútnikov, spovedajúcich kňazov a krátke predstavenie programu
18.15 ruženec s tajomstvami a spievaným Ave, litánie k sv. Anne
19.00 sv. omša, celebruje ThDr. Marcel Cíbik, PhD., kancelár biskupského úradu v Nitre
20.00 Eucharistická adorácia pod vedením Tešiteľov Božského srdca
20.45 Eucharistické požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou
23.30 hudobná príprava na sv. omšu
24.00 sv. omša s udelením novokňazského požehnania, celebruje Mgr. Pavol Franek,
novokňaz, kaplán vo farnosti Bytča

29. júla 2018 – nedeľa
9.00 spovedanie, ruženec a litánie k sv. Anne
9.30 hudobná a liturgická príprava na sv. omšu, prečítanie nedeľných oznamov
10.00 slávnostná sv. omša, celebruje Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy (hudobne sprevádza miestny dychový súbor Medňanka)

Premávanie pútnického historického vlaku
bude zabezpečené počas oboch pútnických dní s nasledovnými nástupnými miestami a časmi odchodu (nájdete i na webovej stránke farnosti www.lednickerovne.fara.sk a na facebooku):Návrat späť